Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 26 ก.พ. 2563

ครม. ตั้ง ‘สมคิด’ เป็นประธานขับเคลื่อนแผนการลงทุน ปี 2563-2564

21 ม.ค. 2563 - 20:31 น.

นางนฤมล ภิญโภสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่ จ.นราธิวาส เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเจรจาการค้าและการลงทุน ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอ โดยแต่งตั้งนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีหน้าที่กำกับขับเคลื่อนแผนการลงทุนของประเทศในช่วงปี 2563-2564 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ เพื่อกำหนดแนวทางหรือมาตรการด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้านการคลัง การส่งเสริมการลงทุน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯยังมีหน้าที่ดำเนินโครงการและมาตรการด้านการเงินการคลัง พร้อมทั้งแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนเสนอ ครม.ให้ความเห็นชอบ โดยรายงานผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีทราบอย่างสม่ำเสมอหรือมีเหตุอันควร โดยให้เชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐ คณะกรรมการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นตามความจำเป็นหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้

คณะกรรมการชุดนี้ จะมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกฯ ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และมีรมว.คลัง เป็นรองประธาน และกรรมการ ประกอบด้วย รมว.คมนาคม รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รมว.พาณิชย์ รมว.พลังงาน รมว.อุตสาหกรรม นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการ และมีผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรมบัญชีกลาง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าจะมอบหมายให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้ ขณะที่นายสมคิดได้กล่าวในที่ประชุมครม. ว่าจะเน้นบทบาทการลงทุนเป็นหลัก แต่บางส่วนมีเรื่องของการค้า ในคณะกรรมการชุดนี้จึงมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ มาร่วมเป็นกรรมการด้วย

นอกจากนี้ มีเอกสารที่แสดงเหตุผลจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีถึงความจำเป็นต้องมีคณะกรรมการชุดนี้ระบุว่าเนื่องด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลตามที่แถลงต่อรัฐสภา ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณชะลอตัวลงอย่างชัดเจน และโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่มีอัตราการพึ่งพิงการส่งออกอยู่ในระดับค่อนข้างสูง อีกทั้งยังมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยเสี่ยงภายนอกประเทศ

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปมีการผลักดันอย่างเป็นระบบ จึงเห็นควรเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนี้ขึ้นมาขับเคลื่อนการเจจาการคและการลงทุน เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนแผนการลงทุนของประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2563-2564 และการกำหนดแนวทางหรือมาตรการด้านการเจรจาค้าระหว่างประเทศ ด้านการคลัง การส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งมาตรการการร่วมทุนและมาตรการในการเชิญชวนภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ครม. ตั้ง ‘สมคิด’ เป็นประธานขับเคลื่อนแผนการลงทุน ปี 2563-2564
ข่าวที่เกี่ยวข้อง