Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 29 มี.ค. 2563

นายกฯ ไฟเขียวเทงบกลาง 600 ล้าน ให้กรมวิชาการเกษตรหลังถูกตัดงบงานวิจัย-เลิกจ้างนักวิชาการ

12 ก.พ. 2563 - 23:18 น.

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร เปิดเผยว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในวาระ 2 และ 3 ซึ่งในสัปดาห์นี้คาดว่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เตรียมพร้อมในการบริหารงบประมาณด้วยความรวดเร็วโปร่งใสเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน ซึ่งทันทีที่ พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 ประกาศใช้เป็นกฎหมาย กระทรวงเกษตรฯ พร้อมขับเคลื่อน 8 นโยบายหลักของปี 2563

ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณของกรมวิชาการเกษตร ที่ถูกตัดไปประมาณ 600 กว่าล้านบาท จนทำให้กระทบกับงานด้านการวิจัยและพัฒนา และมีการเลิกจ้างนักวิชาการจำนวนมาก นายเฉลิมชัย จึงได้นำเรื่องผลกระทบจากการตัดงบประมาณ ไปหารือกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ ให้คำตอบว่า งานเรื่องวิชาการการวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นงานหลักของกรมวิชาการเกษตร ต้องยังสามารถดำเนินการต่อไป นายกฯ จึงเตรียมใช้งบกลางมาชดเชยในงบประมาณที่ถูกตัดไปทั้งหมด และลูกจ้างที่ต้องเลิกจ้างจากปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ

“ที่ผ่านมานายเฉลิมชัย สั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ เกลี่ยงบประมาณช่วยเหลือกรมวิชาการเกษตรไปก่อน จนกว่าจะได้งบกลาง ที่ขณะนี้นายกฯ รับปากแล้วว่าจะช่วยเหลือ ไม่ให้งานด้านวิชาการกระทบจากงบประมาณที่ถูกตัดไป”

สำหรับ 8 นโยบายหลักของปี 2563 ของกระทรวงเกษตรฯ คือ 1. นโยบายบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 2. นโยบายส่งเสริมเกษตรปลอดภัย (เกษตรอินทรีย์) 3. นโยบายการตลาดนำการผลิต 4. นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและต้นทุนการผลิต 5. นโยบายบริหารจัดการการประมงอย่างยั่งยืน 6. นโยบายเทคโนโลยีเกษตรจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center:AIC) 77 จังหวัด และจัดทำศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agriculture Big Data Center:NABC) 7. นโยบายจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับชาติ (กส.กช.) จำนวน 7 ศูนย์ เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ

และ 8. นโยบายบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ โดยสนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราเพิ่มมากขึ้น โดยจะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับกระทรวงต่างๆ ในการนำยางพาราไปใช้ในภารกิจต่างๆ ได้


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ นายกฯ ไฟเขียวเทงบกลาง 600 ล้าน ให้กรมวิชาการเกษตรหลังถูกตัดงบงานวิจัย-เลิกจ้างนักวิชาการ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง