ครม.อนุมัติ 14,622 ล้าน ฟื้นหนองหาร - แก้ปัญหาน้ำท่วม-แล้ง เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 2.5 หมื่นไร่

15 ก.ย. 2563 - 21:02 น.

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเงิน 114,622.99 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการเพื่อบริหารจัดการน้ำ แบ่งเป็น

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

1) อนุมัติแผนพัฒนาหนองหาร (จ.สกลนคร) ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (พ.ศ.2563-2572) วงเงิน 7,445.22 ล้านบาท เพื่อประโยชน์ที่ดินและการใช้ทรัพยากรในหนองหารอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนหลักการพัฒนาหนองหาร ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน รวม 62 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค งบประมาณ 293.32 ล้านบาท การประปาส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

2. แผนด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต งบประมาณรวม 1,064.62 ล้านบาท กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

3. แผนด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย งบประมาณรวม 1,591.24 ล้านบาท เพื่อเป็นการบรรเทาอุทกภัยทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงท้ายน้ำ กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมประมงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

4. แผนด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ งบประมาณรวม 4,328.89 ล้านบาท เพื่อบำบัดน้ำเสียที่ไหลลงบึงหนองหาร และการควบคุมวัชพืชไม่ให้กระทบต่อคุณภาพน้ำ มี สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร กรมประมง รับผิดชอบ

5. แผนด้านการบริหารจัดการ งบประมาณรวม 167.15 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สำนักงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร รับผิดชอบ


2) อนุมัติงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน วงเงิน 6,177.77 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563 จำนวน 5,082.91 ล้านบาท ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

มีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563 จำนวน 5,082.91 ล้านบาท สทนช. เสนอ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการประกอบด้วย 3 กระทรวง คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย

2. โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำที่มีศักยภาพในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 35,000 ลิตร/นาที และส่งน้ำระยะไกลไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 18 คัน คันละ 45 ล้านบาท รวมวงเงิน 810 ล้านบาท ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตั้งประจำ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต จำนวน 18 ศูนย์ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้อนุมัติจัดหาไปแล้ว 18 คัน

3. โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาและบรรเทาอุทกภัย จำนวน 284.86 ล้านบาท ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ รถปั้นจั่นล้อยาง และเรือขุดแบคโฮ เพื่อทดแทนเครื่องจักรกลเดิมซึ่งมีสภาพเก่า

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ครม.อนุมัติ 14,622 ล้าน ฟื้นหนองหาร - แก้ปัญหาน้ำท่วม-แล้ง เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 2.5 หมื่นไร่
ข่าวที่เกี่ยวข้อง