เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2564 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลสิงคโปร์ และสำนักงานการบินพลเรือนของสิงคโปร์ (CAAS) เป็นสายการบินจากประเทศไทยที่ทำการบินขนส่งผู้โดยสารจากกรุงเทพฯ ไปยังสิงคโปร์ โดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัว ทั้งนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ได้คัดเลือกประเทศไทยให้เข้าร่วมในกลุ่มประเทศ Vaccinated Travel Lane : VTL เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564

และบริษัท การบินไทยฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสายการบินที่ทำการบินนำผู้โดยสารที่ได้รับวัคซีนครบโดสตามกำหนดแล้ว จากสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ ผ่านช่องทาง Vaccinated Travel Lane (VTL) โดยไม่ต้องกักตัว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 2564 เป็นต้นไป ปัจจุบันการบินไทยให้บริการเที่ยวบินเส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ ทุกวัน วันละ 1 เที่ยวบิน

-เที่ยวบินที่ ทีจี 403 เส้นทาง กรุงเทพ-สิงคโปร์ ทำการบินทุกวัน โดยออกจากกรุงเทพฯ เวลา 08.00 น. ถึงสิงคโปร์ เวลา 11.35 น. (เวลาท้องถิ่น)
-เที่ยวบินที่ TG404 เส้นทาง สิงคโปร์-กรุงเทพฯ ทำการบินทุกวัน ออกจากสิงคโปร์ เวลา 12.25 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 13.45 น.

ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดเงื่อนไขการเดินทางเข้า-ออกประเทศสิงคโปร์เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://safetravel.ica.gov.sg/vtl/requirements-and-process และ https://www.thaiembassy.sg และดูรายละเอียดตารางบิน พร้อมทั้งสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือสำนักงานขายการบินไทยและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ THAI Contact Center 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรืออีเมล์ [email protected] สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากสำนักงานสาขาที่ออกบัตรโดยสารในแต่ละท้องถิ่น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน