บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) หรือ AH แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (HMTH) มีมติอนุมัติให้เลิกกิจการ

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.66 นายเย็บ ซู ชวน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) หรือ AH รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2023 ของบริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (HMTH) เมื่อวันที่ 26 ต.ค.66 มีมติอนุมัติให้เลิกกิจการ HMTH

โดยมีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 137.50 ล้านบาท ราคาพาร์ 250 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้น 550,000 หุ้น โดย AH ถือหุ้นในสัดส่วน 20% จำนวน 110,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 27.50 ล้านบาท

ทั้งนี้ HMTH ไม่ได้ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.66 เป็นต้นมา จึงมีความจำเป็นต้องเริ่มกระบวนการเลิกกิจการ โดยการเลิกกิจการของ HMTH ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทแต่อย่างใด

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน