ด่วนที่สุด! สธ.ออกกฎทุกหน่วยงาน ห้ามทำป้ายต้อนรับ ขอบคุณ รมต.-พรรคการเมือง ปฏิทินปีใหม่ ผลงานรัฐมนตรี ห้ามเข้าข่ายหาเสียง

วันที่ 25 มี.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ออกหนังสือด่วนที่สุด เลขที่ สธ.0202.13/ว 190 ลงวันที่ 24 มี.ค. 2566 ส่งถึงทุกกรมในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-13 สำนักงานสาธาณรสุขจังหวัด (สสจ.) รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป รพ.ชุมชน กอง กลุ่ม ศูนย์ สถาบัน และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัด สธ. ถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในช่วงระยะเวลาการหาสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยสาระสำคัญคือ หน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ ครม.

ทั้งนี้ กิจกรรมที่สามารถทำได้ตามอำนาจหน้าที่ปกติ เช่น จัดประชุมสัมมนา จัดงาน กิจกรรม การประกวดแข่งขันต่างๆ การจัดงานเทศกาลตามประเพณี ส่วนที่ห้ามทำคือ กิจกรรมใดๆ ที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมีชอบด้วยกฎหมาย กระทำการใดๆ เพื่อเป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง การจัดทำแผ่นป้ายต้อนรับ หรือป้ายขอบคุณพรรคการเมือง รัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สิ่งที่ควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติ คือ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง, วางตัวเป็นกลางทางการเมือง, การแต่งตั้ง (โยกย้าย) ให้พิจารณาเท่าที่จำเป็นเพื่อไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง

การสนับสนุนสถานที่เพื่อใช้สถานที่ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง, ให้มีการสนธิกำลังระหว่างทหาร ตำรวจ พลเรือน และอาสาสมัครด้านความปลอดภัยเพื่อการคุ้มครองประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งได้รับความปลอดภัย, สนับสนุนเกี่ยวกับสถานที่ปิดประกาศ และที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เพียงพอและเท่าเทียมกัน

ปฏิทินปีใหม่ที่มีรูป และหรือผลงานของรัฐมนตรี ให้จัดทำเผยแพร์ในนามของหน่วยงานเท่านั้นและต้องระมัดระวัง ไม่ให้มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการหาเสียงเลือกตั้งให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือพรรคการเมือง

การจัดทำแผ่นป้ายต้อนรับการมาตรวจพื้นที่ของรัฐมนตรี ที่มาปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ให้พึงระมัดระวัง ไม่ให้เข้าข่าย เป็นการจัดทำป้ายหาเสียงเลือกตั้ง, หากผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจะเข้ามาหาเสียงเลือกตั้งในส่วนราชการ สามารถทำได้โดยต้องได้รับอนุญาต จากเจ้าของพื้นที่ก่อนเข้าดำเนินการหาเสียง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน