Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 23 ก.ย. 2563

งานวันยางพาราบึงกาฬ จัดส่งท้ายปีโชว์โมเดล2020

4 ธ.ค. 2562 - 11:27 น.

งานวันยางพาราบึงกาฬ จัดส่งท้ายปีโชว์โมเดล2020

งานวันยางพาราบึงกาฬ จัดส่งท้ายปีโชว์โมเดล2020 - เพราะกำลังจะก้าวเข้าสู่ปี 2563 จังหวัดบึงกาฬจึงจัดงานในชื่อ “งานวันยางพาราบึงกาฬ 2563 : บึงกาฬโมเดล 2020” วันที่ 12-18 ธ.ค.2562 ที่สนามหน้าที่ว่าการอ.เมือง จ.บึงกาฬ ภายใต้แนวคิด “บึงกาฬโมเดล 2020”

งานนี้นอกจากจะเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหายางพารา ยังเป็นต้นแบบที่นำไปสู่การพัฒนาเมือง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และพร้อมก้าวสู่ “สมาร์ตซิตี้” เมืองที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ เช่น สาธารณูปโภค ถนนหนทาง การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 การก่อสร้างสนามบิน ฯลฯ โดยมีการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในยุค 4.0

งานวันยางพาราบึงกาฬ จัดส่งท้ายปีโชว์โมเดล2020

นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าฯบึงกาฬ

นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ คนที่ 9 กล่าวว่า จังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดที่ได้รับการจัดตั้งใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัดการพัฒนาในหลายๆ ด้านไปพร้อมกันเพื่อพัฒนาให้เป็นเมืองเศรษฐกิจชายแดนอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ จึงวางแนวทางการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬตามนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตามแนวทาง 3 สร้าง ดังนี้

1.การสร้างเมือง : เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูป โภคเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง เช่น การวางผังเมืองให้เหมาะสมกับ การก่อสร้างตึกอาคารพาณิชย์และสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดในอนาคต

งานวันยางพาราบึงกาฬ จัดส่งท้ายปีโชว์โมเดล2020

การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โครงการตัดถนนเส้นใหม่วิ่งตรงระหว่างจังหวัดอุดรธานี-จังหวัดบึงกาฬ เพื่อร่นระยะทางการเดินทาง การเตรียมก่อสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาวแห่งที่ 5 (บึงกาฬ-ปากซัน) เพื่อเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน การศึกษาและเตรียมพื้นที่สำหรับการก่อสร้างสนามบินบึงกาฬ และการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสัญลักษณ์ของเมือง และศูนย์กลางการค้าเพื่อการท่องเที่ยวชายแดนแห่งลุ่มน้ำโขง เป็นต้น

2.การสร้างคน : พัฒนาคนหรือการพัฒนาทุนมนุษย์ทุกช่วงวัยให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพทั้งทางด้านสุขภาพ (Health) จิตใจ (Heart) ที่ดีงาม องค์ความรู้ และปัญญาที่เฉียบแหลม (Head) และมีทักษะความเชี่ยวชาญ (Hand) ในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม

งานวันยางพาราบึงกาฬ จัดส่งท้ายปีโชว์โมเดล2020

การแข่งขันกรีดยาง งานวันยางพาราบึงกาฬ

งานวันยางพาราบึงกาฬ จัดส่งท้ายปีโชว์โมเดล2020

อาหารการกินขึ้นชื่อที่บึงกาฬ

มีความทันโลก ทันเทคโนโลยี และอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิ จังหวัดบึงกาฬจะพัฒนาคนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน เช่น การจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพิ่มศักยภาพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนของจังหวัดบึงกาฬเป็น คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย มีจิตใจที่เป็นสาธารณะ และมีการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพตนเองและครอบครัว

3.การสร้างรายได้ : เมื่อจังหวัดบึงกาฬพัฒนาคนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพแล้วสิ่งจะตามมา คือ การสร้างงาน สร้างรายได้ จากอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของประชาชน ประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดบึงกาฬมีรายได้หลักจากภาคการเกษตรโดยจังหวัดบึงกาฬจะสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในภาคการเกษตรให้มีรายได้สูงขึ้น โดยใช้ต้นทุนจากการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำอุปโภคและบริโภคได้ตลอดทั้งปี

งานวันยางพาราบึงกาฬ จัดส่งท้ายปีโชว์โมเดล2020

พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ใช้ตลาดนำการผลิต พัฒนาเกษตรกรจากผู้ผลิตมาเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmer) มีการบริหารจัดการที่ดี ต้นทุนการผลิตต่ำ มูลค่าทางการเกษตรสูง และทำให้เกษตรกรหลุดพ้นจากความยากจน นอกจากนี้จังหวัดบึงกาฬยังจะมีการพัฒนาเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนจากนอกภาคการเกษตรอีกด้วย เช่น การพัฒนายกระดับการพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์โอท็อป และหรือสินค้าผลิตภัณฑ์เด่นของหมู่บ้าน/ชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนด้วยต้นทุนทางธรรมชาติของจังหวัดที่สวยงาม โดยการนำความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและยกระดับสินค้า/ผลิต ภัณฑ์และการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าและประชาชนมีรายได้สูงขึ้นอีกด้วย

ประเด็นที่น่าสนใจคือบึงกาฬเคยได้รับรางวัลเมืองสะอาดระดับประเทศ ผู้ว่าราชการกล่าวถึงการจัดการขยะว่า จังหวัดบึงกาฬ มีทั้งหมด 8 อำเภอ 53 ตำบล 59 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (18 เทศบาล/41 อบต.) และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด รวม 617 หมู่บ้าน มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 402 ตัน/วัน หรือ 146,730 ตัน/ปี มีสถานที่กำจัดขยะ 24 แห่ง ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 2 แห่ง คือ เทศบาลตำบลศรีพนา และเทศบาลตำบลบึงกาฬ มีการกำจัดขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล 43 ตัน/วัน ร้อยละ 10 และนำไปใช้ประโยชน์ (จัดการขยะต้นทาง/อื่นๆ) 310 ตัน/วัน ร้อยละ 77.06 ขยะได้รับการจัดการที่ถูกต้อง ร้อยละ 87

งานวันยางพาราบึงกาฬ จัดส่งท้ายปีโชว์โมเดล2020

ผ้าย้อมโคลนนาคี สินค้าขึ้นชื่อบึงกาฬ

งานวันยางพาราบึงกาฬ จัดส่งท้ายปีโชว์โมเดล2020

หินสามวาฬ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติชื่อดังของจังหวัด

ปี 2560 จังหวัดบึงกาฬได้รับรางวัลจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด และปี 2561 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดระดับกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก การจัดการขยะต้นทาง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ อปท./ประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน

ปี 2562-2563 มีการขับเคลื่อนและต่อ ยอดกิจกรรมการจัดการขยะต้นทาง และขอใบรับรองกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก กับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก โดยให้ อปท.ทุกแห่งเข้าร่วม ขอการรับรองกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกและผลักดันสนับสนุนกิจกรรม Eco school สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง

การดำเนินงานที่ผ่านมาของจังหวัดมีปัจจัยที่สนับสนุน “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทาง 3Rs ตามแนวทางประชารัฐ การลดขยะจากครัวเรือน (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหา จนมีผลทำให้จังหวัดบึงกาฬได้รับรางวัลตามที่กล่าว

งานวันยางพาราบึงกาฬ จัดส่งท้ายปีโชว์โมเดล2020

ผ้าย้อมโคลนนาคี สินค้าขึ้นชื่อบึงกาฬ

มาถึงเรื่องยางพารา เมื่อถามผู้ว่าฯ บึงกาฬถึงผลกระทบจากราคายางตกต่ำมีผลกระทบกับค่าดัชนีความสุขของคนบึงกาฬหรือไม่ มีมาตรการช่วยเหลืออย่างไร

ผู้ว่าฯ สนิทกล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 สิงหาคม 2562 และ 15 ตุลาคม 2562 อนุมัติการดำเนินโครงการและวงเงินงบประมาณที่ใช้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2562/2563 ตามที่กระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์เสนอ จำนวน 4 โครงการ

ในจำนวนนี้เกี่ยวข้องกับเกษตรกร ผู้ปลูกยางพารา จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 1 กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรชาวสวนยางพารา (เจ้าของสวน ผู้เช่า ผู้ทำและคนกรีด) ที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย และเป็นสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้วรายละไม่เกิน 25 ไร่ ช่วยเหลือเงินค่าประกันรายได้ในแต่ละเดือน

ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กิโลกรัม น้ำยางสด (DRC 100%) 57 บาท/กิโลกรัม และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บาท/กิโลกรัม ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-เดือนกันยายน 2563 ประกันรายได้ระยะที่ 1 เป็นเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 มีการโอนเงินให้เกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดบึงกาฬแล้ว จำนวน 30,718 ราย จำนวนเงิน 197,842,852 บาท

นอกจากนี้จังหวัดบึงกาฬได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการปลูกยางพาราของเกษตรกรโดยการกำหนดบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561-2565

เริ่มจากการส่งเสริมและพัฒนาภาคการผลิตยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า และการแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพัฒนาผลผลิตได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได้ราคาสูงขึ้นโดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการผลิตที่ทันสมัย มาใช้ในการพัฒนา เช่น การบริหารจัดการน้ำ การปรับปรุงคุณภาพดินให้เหมาะสม การส่งเสริมการผลิต ส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมการตลาด (การจัดงานวันยางพาราจังหวัด) การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต เช่น โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ยางพารา) ปัจจุบันมีจำนวน 45 แปลง สมาชิก 2,120 ราย พื้นที่ 31,141.50 ไร่ เป็นต้น

งานวันยางพาราบึงกาฬ จัดส่งท้ายปีโชว์โมเดล2020

อาหารการกินขึ้นชื่อที่บึงกาฬ

สําหรับเกษตรด้านอื่นๆ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561-2565 ส่งเสริมและพัฒนาภาคการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อให้เกษตรกรผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรให้มีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดและมีราคาสูง

เช่น การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยการผลิต การให้ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานส่งเสริมการปลูกพืช/สัตว์เศรษฐกิจทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกร (การปลูกผลไม้/การเลี้ยงสัตว์ในสวนยาง) การลดต้นทุนปัจจัยการผลิต ทำน้อย ได้มาก เช่น โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ข้าว/ โคเนื้อ) เป็นต้น

ที่พลาดไม่ได้คือบึงกาฬมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ผู้ว่าฯ สนิทกล่าวว่า จังหวัดบึงกาฬมีความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวทั้งในด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม จึงได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่นอกเหนือจากรายได้หลักจากภาคการเกษตร

โดยกำหนดบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561-2565 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในทุกมิติทั้งในเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด

เช่น การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว (สะดวก สะอาด ปลอดภัย) การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยว และการบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับจังหวัดในกลุ่มและประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น

งานวันยางพาราบึงกาฬ จัดส่งท้ายปีโชว์โมเดล2020

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจไปเที่ยวชมความงดงามของธรรมชาติบึงกาฬ และการบริหารจัดการของคนในจังหวัดที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ เกษตรกร และผู้คนหลากหลายอาชีพที่ไปเที่ยวงานวันยางพาราบึงกาฬ 2563 วันที่ 12-18 ธ.ค.นี้

นิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ งานวันยางพาราบึงกาฬ จัดส่งท้ายปีโชว์โมเดล2020
ข่าวที่เกี่ยวข้อง