องค์การสวนสัตว์ฯ ชวนฉลองครบรอบวันเกิด 5 ปี ในวันที่ 8 ต.ค. 66 “น้องแสนรัก” ลูกช้างผสมเทียม ตัวที่ 2 ของประเทศไทย ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผอ.องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เผยว่า “น้องแสนรัก” ลูกช้างเอเชีย เพศเมีย ที่เกิดจากการผสมเทียมตัวที่ 2 ของประเทศไทย และตัวที่ 1 ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ซึ่ง “น้องแสนรัก” เกิดที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 และกำลังจะมีอายุครบ 5 ปี ถือเป็นลูกช้างที่เกิดจากเกิดจากการพัฒนาความรู้ด้านระบบสืบพันธุ์ ในโครงการวิจัย “ปัจจัยที่มีผลต่อวงรอบการสืบพันธุ์และการพัฒนาวิธีการแช่แข็งน้ำเชื้อช้างเพื่อการผสมเทียม” ที่มีการศึกษาทั้งฮอร์โมนของแม่พังจิ๋ม ที่ระบุวันตกไข่ ประกอบกับคุณภาพน้ำเชื้อจากพ่อพลายบิลลี มาระยะยาวนานกว่า 1 ปี ก่อนที่จะผสมเทียมในวันที่ 26-28 ธันวาคม 2559

โดยความร่วมมือจาก ทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการวิจัย เกี่ยวกับการศึกษาวงรอบการสืบพันธุ์และการทดลองผสมเทียม ที่นำสหวิทยาการหลากหลายด้านมาใช้ อาทิฮอร์โมนเพื่อการศึกษาวงรอบการสืบพันธุ์และช่วงเวลาของการตกไข่ การศึกษาการรีดน้ำเชื้อและเก็บรักษาคุณภาพน้ำเชื้อ ตลอดจนเทคนิคการผสมเทียมที่เหมาะสม โดยทีมนักวิจัยทั้ง 3 หน่วยงานเป็นคนไทยทั้งหมด นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับการต่อยอดของโครงการดังกล้าว จะสามารถพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบสืบพันธุ์และวิทยาการสืบพันธุ์ เช่น การแช่แข็งน้ำเชื้อและการผสมเทียมในช้างเอเชีย เพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธุ์ช้าง ช่วยในการคัดเลือกพ่อพันธุ์ ตลอดจนเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรช้างไทยให้แข็งแรง มีธนาคารน้ำเชื้อช้างไทยเก็บไว้ใช้เมื่อต้องการ และเป็นแหล่งสำรองพันธุกรรมให้คงอยู่ ด้านงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่งมาจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และบริษัท STORZ ประเทศไทย รวมถึงองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วย

ถือเป็นความสำเร็จที่น่ายืนดีเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในวันที่ 8 ตุลาคม นี้ “น้องแสนรัก” จะมีอายุครบ 5 ขวบ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน จูงลูกจูงหลานมาร่วมฉลองกิจกรรมวันเกิด “น้องแสนรัก” ซึ่งได้เตรียมกิจกรรมการมอบบุฟเฟ่เค้กหญ้าผลไม้ , นิทรรศการช้างไทย และร่วมทำบุญกระเช้าผลไม้ให้ช้างชุดละ 99 บาท อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม องค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีภารกิจหลักในการการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นอาศัย เพื่อนำไปต่อยอดให้องค์การสวนสัตวแห่งประเทศไทยฯ อย่างยั่งยืน พัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์ทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า และการท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐาน ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ตลอดจนหารายได้จากการดำเนินงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์โดยไม่ละเมิดสวัสดิภาพสัตว์ และบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและทันสมัย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน