ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท นับเป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจสำคัญของ จ.ชัยนาท เป็นไม้ผลท้องถิ่น สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดมายาวนาน เนื่องจากสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศเอื้ออำนวย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ส้มโอมีรสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

หลาก&หลาย - ส้มโอขาวแตงกวาสรรคบุรี แปลงใหญ่ต้นแบบแปรรูปสิ่งเหลือใช้

ประกอบกับเกษตรกรมีองค์ความรู้ ประสบการณ์ในการปลูก และพัฒนาคุณภาพผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้ผลส้มโอคุณภาพ เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ส้มโอ “ขาวแตงกวา” รูปทรงกลมแป้น ไม่มีจุก เนื้อส้มโอมีลักษณะเบียดกันแน่น ไม่แตก แกะง่าย นิ่มและแห้ง สีครีมสด หรือขาวอมเหลือง บางผลมีสีชมพูเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับอายุของต้นส้มโอ รสชาติหวานแหลม อมเปรี้ยวเล็กน้อย ไม่แฉะน้ำ ไม่มีรสขมติดลิ้น เปลือกหนาเหมาะสำหรับการขนส่ง

นั่นทำให้ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2549

หลาก&หลาย - ส้มโอขาวแตงกวาสรรคบุรี แปลงใหญ่ต้นแบบแปรรูปสิ่งเหลือใช้

นางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 ชัยนาท (สศท.7) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวถึงสถานการณ์การผลิตส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท พบว่า ปี 2566 (ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท ณ 22 ม.ค. 2567) มีพื้นที่ปลูกรวม 2,912.50 ไร่ เกษตรกรผู้ปลูก 845 ครัวเรือน มีการปลูกกระจายอยู่ในทุกอำเภอของจังหวัด

หลาก&หลาย - ส้มโอขาวแตงกวาสรรคบุรี แปลงใหญ่ต้นแบบแปรรูปสิ่งเหลือใช้

นางอังคณา พุทธศรี

โดยเกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิต ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ เป็นแปลงใหญ่ต้นแบบ คือ กลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวาสรรคบุรี ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

เริ่มรวมกลุ่มและเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เมื่อปี 2562 ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกรวม 368 ไร่ มี นายประเวช ขำมา เป็นประธานแปลงใหญ่ สมาชิกกลุ่ม 67 ราย ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP 43 ราย และได้รับการขึ้นทะเบียน GI 23 ราย

โดยกลุ่มมีเป้าหมายให้สมาชิกได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง 2 ประเภททุกราย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจแปลงส้มโอ

หลาก&หลาย - ส้มโอขาวแตงกวาสรรคบุรี แปลงใหญ่ต้นแบบแปรรูปสิ่งเหลือใช้

กลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวาสรรคบุรี มีศักยภาพ สามารถบริหารจัดการได้ตามเป้าหมายการพัฒนาแปลงใหญ่ 5 ด้านที่สำคัญ ได้แก่

ด้านลดต้นทุนการผลิต สมาชิกผสมปุ๋ยใช้เองแทนปุ๋ยสูตรสำเร็จต่างๆ ผลิตธาตุอาหารเสริมแคลเซียมโบรอนใช้เองแทนการซื้อสำเร็จรูป และลดการใช้สารเคมีโดยการใช้สารชีวภัณฑ์แทนในการป้องกันกำจัดโรคแมลงและศัตรูพืช

สามารถลดต้นทุนการผลิตเหลือเพียง 13,000 บาท/ไร่/ปี จากก่อนเข้าร่วมโครงการมีต้นทุนเฉลี่ย 15,744 บาท/ไร่/ปี หรือลดลง 17%

ด้านการเพิ่มผลผลิต บริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมกับพื้นที่ปลูก โดยระยะแรกที่ปลูกใหม่ๆ ต้องหมั่นให้น้ำสม่ำเสมอ เมื่อส้มโอเจริญเติบโตแล้วจะให้น้ำแบบสปริงเกลอร์เฉลี่ย 3 วัน/ครั้ง และช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาด จะให้น้ำเฉลี่ย 1-2 สัปดาห์/ครั้ง

หลาก&หลาย - ส้มโอขาวแตงกวาสรรคบุรี แปลงใหญ่ต้นแบบแปรรูปสิ่งเหลือใช้

ประกอบกับสมาชิกป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยใช้น้ำหมักสมุนไพรในการเพิ่มผลผลิต และใช้สายพันธุ์ที่มีความทนทานต่อโรค สามารถเพิ่มผลผลิตได้ 2,500-3,000 กิโลกรัม/ไร่/ปี จากก่อนเข้าร่วมโครงการ มีผลผลิตเฉลี่ย 1,500-1,900 กิโลกรัม/ไร่/ปี หรือเพิ่มขึ้น 100%

ด้านการพัฒนาคุณภาพการผลิต มีการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ พัฒนาเป็น Smart Farmer พัฒนาสินค้าเป็น Smart Product พัฒนากลุ่มเป็น Smart Group มีการอบรมและส่งเสริมองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า

หลาก&หลาย - ส้มโอขาวแตงกวาสรรคบุรี แปลงใหญ่ต้นแบบแปรรูปสิ่งเหลือใช้

ด้านการตลาด ผลผลิตส่วนใหญ่ 75% จำหน่ายปลีกให้กับผู้ขายภายในจังหวัดชัยนาท และส่งจำหน่ายตลาดกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ผลผลิต 20% จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com และ Facebook และ 5% นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า

และสุดท้าย ด้านการบริหารจัดการ กลุ่มแปลงใหญ่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เน้นการตลาดนำการผลิต ดำเนินงานตามรูปแบบ BCG Model เพื่อยกระดับผลผลิตเกษตรสู่มาตรฐานสูง ครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพ โภชนาการ ความปลอดภัย และระบบการผลิตที่ยั่งยืน

หลาก&หลาย - ส้มโอขาวแตงกวาสรรคบุรี แปลงใหญ่ต้นแบบแปรรูปสิ่งเหลือใช้

ทั้งนี้ จากผลสำเร็จของกลุ่มแปลงใหญ่ส่งผลให้กลุ่มมีรายได้เฉลี่ย 40 ล้านบาท/ปี

ปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวาสรรคบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วิจัยและพัฒนาในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม Internet of Things (IoT) มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต

โดยการใช้โทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อเปิด-ปิดน้ำ เป็นการควบคุมทางไกล ช่วยให้สมาชิกแปลงใหญ่สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตส้มโอ

แปรรูปสิ่งเหลือใช้จากส้มโอที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ครีมทาหน้า สเปรย์ไล่ยุง แชมพูสำหรับสัตว์เลี้ยง ชาส้มโอ 3in1 พร้อมดื่ม (แบบชนิดผง) สบู่ชาโคลจากถ่านส้มโอ น้ำมันสกัดจากเปลือกส้มโอ

หลาก&หลาย - ส้มโอขาวแตงกวาสรรคบุรี แปลงใหญ่ต้นแบบแปรรูปสิ่งเหลือใช้

ในอนาคตทางกลุ่มวางแผนพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ อาทิ เซรั่ม ครีมมาสก์หน้า และชาจากดอกส้มโอ ซึ่งมีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นที่ปรึกษาในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการผลิตและแปรรูป

นอกจากนี้ ยังร่วมกับหน่วยงานภายนอกพัฒนาพื้นที่สวนส้มโอเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และแหล่งเรียนรู้

หากใครสนใจข้อมูล หรือสนใจเข้าศึกษาดูงานของกลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวาสรรคบุรี ติดต่อได้ที่นายประเวช โทร. 06-3224-8256 หรือ เพจ Facebook กลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวาสรรคบุรี

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน