อพท.ดัน ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวยั่งยืน

13 ก.ย. 2564 - 01:28 น.

อพท.ดัน พัฒนา ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่ พื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ในการประชุมกลุ่มใหญ่เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการศึกษาศักยภาพและจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยมี นายอนันต์ ชูโชติ ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) อพท. เป็นประธานเปิดงาน ในรูปแบบ Virtual Talk ผ่านระบบออนไลน์

นำเสนอ 3 คุณค่าทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของพื้นที่ ซึ่งมีความลึกซึ้งยาวนาน เหมาะสมที่จะขับเคลื่อนสู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า เป็นการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนที่อยู่ในพื้นที่

มีผู้สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น กว่า 400 คน อพท.ใช้โอกาสนี้นำเสนอนโยบายให้ผู้เข้าฟังได้เข้าใจรูปแบบการทำงานของ อพท.

ส่วนข้อเสนอจะนำไปรวบรวมและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาระยะ 6 ปี (2565-2570) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นการท่องเที่ยว

โดย อพท. จะดำเนินงานไปพร้อมกับการเตรียมเสนอให้ประกาศพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่พิเศษภายในปี 2565

ทั้งนี้ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครอบคลุมพื้นที่ใน 3 จังหวัด ได้แก่ สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช แบ่งเป็น จ.สงขลา 8 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองสงขลา ระโนด สทิงพระ กระแสสินธุ์ สิงหนคร หาดใหญ่ ควนเนียง และบางกล่ำ

จ.พัทลุง 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองพัทลุง ปากพะยูน บางแก้ว เขาชัยสน และควนขนุน จ.นครศรีธรรมราช 2 อำเภอ คือ ชะอวด และหัวไทร


จากการใช้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC ประเมินพื้นที่ดังกล่าว พบว่ามีศักยภาพจะพัฒนาและยกระดับให้เป็นพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โดยได้คะแนนการประเมินกว่าร้อยละ 77 สูงกว่าค่าเกณฑ์มาตรฐานที่ อพท.กำหนดว่าพื้นที่ที่มีศักยภาพต้องผ่านเกณฑ์ประเมินเบื้องต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 อพท.

จึงได้กำหนดในแผนการทำงานที่จะเดินหน้าประกาศความพร้อมของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อ ประกาศเป็นพื้นที่พิเศษของ อพท. ในลำดับต่อไป

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้น อพท. พบว่าพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง ทั้งคุณค่าทางธรรมชาติ คุณค่าทางประวัติศาสตร์และคุณค่าทางวัฒนธรรม

และยังตั้งอยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ หรือ ท.ท.ช.

แต่ก่อนการประกาศ อพท. ได้ รบฟังข้อเสนอแนะของคนในพื้นที่พบว่า ทุกภาคส่วนยินดีสนับสนุน อพท. ให้ประกาศพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ตามแนวทางของ อพท. คือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมเป็นเจ้าของ

ก่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง สนับสนุนการบูรณาการความเชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัด

โดยเน้นการนำเสนออัตลักษณ์ วิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม รักษาดูแลฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ร่วมกันกำหนดนักท่องเที่ยวเป้าหมายทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

รวมถึงต้องการให้ อพท. ผลักดันให้พื้นที่แห่งนี้เข้าสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ด้านศิลปวัฒธรรม อีกด้วย

ซึ่งข้อเสนอทั้งหมด อพท. จะรวบรวมนำไปจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ อพท.ดัน ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวยั่งยืน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง