กฎหมายเขียนระบุชัด บริษัท-สถานศึกษา ห้ามรับ เพศที่ 3 เข้าทำงานได้หรือไม่ ?

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เพศที่ 3 / กรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพและข้อความถึงการไปสมัครโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง แล้วมีข้อความระบุว่าไม่รับสมัครบุคคลที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศเข้าทำงาน อีกทั้งยังมีช่องที่ถามถึงรสนิยมทางเพศอีกด้วย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างมาก ทั้งยังเป็นการปิดกั้นโอกาสของบุคคลที่มีเพศสภาพที่แตกต่างไปจากเพศชาย และหญิง

ต่อกรณีนี้ เมื่อตรวจสอบรัฐธรรมนูญ ฉบับพ.ศ.2560 มีคำประกาศระบุว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใด จะกระทำมิได้”

ไม่รับเพศที่ 3 เข้าทำงาน

ไม่รับเพศที่ 3 เข้าทำงาน

สิ่งที่ระบุชัดในเรื่องนี้คือ พ.ร.บ.ความเท่าเทียมทางเพศ พ.ศ. 2558 ซึ่งเนื้อหาตามมาตรา 17 ระบุชัดเจนว่า “การกำหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศจะกระทำมิได้”

สรุปก็คือ แม้กระทั่งเอกชน ก็ไม่มีสิทธิที่จะเลือกปฏิบัติทางเพศ ไม่ใช่ว่าห้ามเฉพาะรัฐนั่นเอง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน