อธิบดีสถ. ปลูกฝังทัศนคติที่ดีการทำงาน กระตุ้นคนอปท.บําบัดทุกข์บํารุงสุขชาวบ้าน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

อธิบดีสถ. / เมื่อวันที่ 14 ส.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 5 โดยมีผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นอำเภอ กว่า 200 คน เข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม.

อธิบดี สถ. ได้ฝากให้ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นอำเภอ ให้ช่วยกันร่วมผลักดัน ขับเคลื่อนนโยบายของกรมทรวงมหาดไทย และของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้สัมฤทธิ์ผล และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะต้องมีการสร้างความรับรู้และความเข้าใจ ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมถึงคนในองค์กร ให้ได้รับรู้ถึงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่ล้วนแล้วแต่ทำขึ้นเพื่อ “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข” ให้พี่น้องประชาชน

โดยทุกท่านจะต้องมีการวางแผนที่ดีให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ต่างๆ หรือแผนงานต่างๆ กำหนด Timeline ของงานให้ชัดเจน โดยคำนึงถึงบริบท บทบาทหน้าที่ ภารกิจที่รับผิดชอบ และความต้องการของพี่น้องประชาชน เพราะถ้าเรามีการวางแผนการทำงานที่ดี เราก็จะสามารถส่งเสริมให้ อปท. ของเราได้มีกิจกรรมในการร่วมทำความดีได้อย่างมากมาย โดยไม่จำเป็นต้องรอคำสั่ง

อธิบดี สถ. ยังฝากเรื่องทัศนคติในการทำงานด้วยว่า พวกเราทุกคนเป็นบุคคลสำคัญ เป็นเสมือน Key of Success ของประเทศ ที่จะช่วยให้ภารกิจต่างๆ ที่เป็นเป้าหมายในการ “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข” นั้นสำเร็จได้ เป็นเหมือนที่พึ่ง เป็นผู้สร้างความสุข สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง

ทั้งในแง่ของรูปธรรมและนามธรรม เราจึงต้องคิดไว้เสมอว่า เราทุกคนคือบุคคลสำคัญ เพื่อให้เราได้มีแรงกาย แรงใจ เพื่อปลุกเร้า กระตุ้นการติดตามงานนโยบายต่างๆ ที่จะอยากทำงานให้สำเร็จ ให้เกิดความตั้งใจอยากทำสิ่งดีๆ ให้กับโลกใบนี้

ทุกวันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเหมือนรัฐบาลกลางที่ทำงานอยู่ที่ท้องถิ่น เพราะทำงานในการดูแลพี่น้องประชาชนในทุกๆด้าน เช่น ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นงานที่หนักที่สุด มีเนื้องานที่เพิ่มมากขึ้นตามกาลเวลา ภาคีเครือข่ายต่างๆ ก็ล้วนแต่หวังพึ่งกำลังของ อปท. ซึ่งจำนวนบุคลากรก็น้อย ท้องถิ่นอำเภอก็ยังไม่มีในโครงสร้าง จึงต้องแบ่งคนจากท้องถิ่นจังหวัดไปช่วยงาน

กรมฯ เองก็พยายามผลักดันที่จะขอความเห็นใจจาก กพร. และ กพ. ให้อนุมัติคำขอปรับปรุงโครงสร้างให้มีท้องถิ่นอำเภอเป็นภูมิภาคให้อยู่ บุคลากรของท้องถิ่นทุกคน จึงจำเป็นต้องมีความรอบรู้ ความเข้าใจในนโยบายต่างๆ และถ่ายทอดสื่อสารไปให้ถึงผู้ปฏิบัติให้ได้

ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พูดคุยกัน รอบรู้งานทุกงานในหน่วยงานของตนเอง เพื่อช่วยเหลืองานกัน ทำงานทดแทนกันได้ เพราะประโยชน์ของการรอบรู้งานเช่นนี้ จะเป็นหนทางไปสู่การเป้นผุ้บริหารที่ดีในอนาคตได้ด้วย เราจึงต้องคิดว่า ทำอย่างไร พวกเราจึงจะสามารถทำหน้าที่ที่ถูกคาดหวังเหล่านี้ให้สำเร็จขึ้นได้

คำตอบก็คือ เราต้องมี Passion ต้องเกิดจากใจที่อยากทำดี มีจิตสาธารณะ และมีจิตใจที่อยากจะทำให้ดีขึ้น ทั้งยังจำเป็นต้องมีทัศนคติที่ดี (attitude) เป็นสำคัญ มีการสร้างแรงกระตุ้น แรงปลุกเร้าให้เกิดการร่วมกันทำงานให้บรรลุผลอ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในพื้นที่ แก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง และ กรมฯ ก็มีความเชื่อมั่นว่า พวกเราจะได้ประสบการณ์ ทักษะ แนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อสร้างสิ่งที่ดีให้กับบ้านเมืองของเราได้อย่างดีเยี่ยมต่อไปแน่นอน อธิบดี สถ. กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน