Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 27 พ.ค. 2563

บิ๊กป้อม หนุนนพช.ดึงประชาชนร่วมพัฒนาพื้นที่เกษตร เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ

21 ก.พ. 2563 - 13:57 น.

บิ๊กป้อม หนุนนพช.ดึงประชาชนร่วมพัฒนาพื้นที่เกษตร เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ

บิ๊กป้อม / วันที่ 21 ก.พ. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (นพช.) ครั้งที่ 1/2563 ที่ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

พลงอ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมรับทราบการปรับขยายห้วงเวลาของแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ และผลการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงาน”การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ และ การบริหารจัดการชายแดน” ประจำปี 2563

นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาร่างคู่มือตัวชี้วัดภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561- 2565) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และพิจารณาร่างโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่โป่งน้ำร้อน โดยให้ สมช. ร่วมกับ สล.พมพ.กปช.จต. เสนอสภาความมั่นคงแห่งชาติ พิจารณาต่อไป

พล.อ.ประวิตร กล่าว่า เพื่อให้แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ซึ่งเป็นแผนรองรับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติสามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม ขอให้ทุกส่วนราชการ ให้ความสำคัญในประเด็นดังต่อไปนี้

1.ให้กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด เร่งดำเนินการจัดทำและทบทวนประกาศจังหวัด ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่จังหวัดชั้นใน จังหวัดชายฝั่งทะเลเกาะแก่ง และจังหวัดชายแดน โดยมีการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ภายในไตรมาสนี้ ซึ่งผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นได้ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคู่มือตัวชี้วัด จำเป็นที่จะต้องมีพื้นที่เป้าหมายที่จังหวัดประกาศเป็นลำดับแรก

2.ให้สมช. กอ.รมน. และ พมพ. กองทัพภาค ทัพเรือภาค ร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกันในการจัดทำ และขับเคลื่อนโครงการพัฒนา เพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ โดยเฉพาะกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ที่ได้เสนอร่างโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่โป่งน้ำร้อน จะต้องนำความเห็นของที่ประชุมไปปรับแก้ไขให้เรียบร้อย และพิจารณารายละเอียดให้ถี่ถ้วน เพื่อนำเสนอสภาความมั่นคงแห่งชาติต่อไป

3.ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ให้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในตัวชี้วัดร่วม และตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ โดยหน่วยงานรับผิดชอบหลักมีความสำคัญในการติดตามประเมินผลความสำเร็จ ซึ่งต้องรายงานผลให้นพช. ทราบด้วย

4.การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีความสำคัญ ขอให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันในเชิงพหุภาคีให้มากขึ้น และต้องจัดการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

5.การขับเคลื่อนในห้วงครึ่งหลังของแผนการพัฒนาพื้นที่ฯ ขอให้รับฟังข้อคิดเห็นจากภาคประชาชน ภาควิชาการ และภาคเอกชน ให้มากขึ้น โดยเฉพาะเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชนรวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกลไกต่างๆ ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ บิ๊กป้อม หนุนนพช.ดึงประชาชนร่วมพัฒนาพื้นที่เกษตร เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง