'ปลัดทส.' ย้ำนโยบาย 'ทส.หนึ่งเดียว' เน้นปชช.มีคุณภาพชีวิตที่ดี

21 ก.ย. 2564 - 13:20 น.

‘ปลัดฯ จตุพร’ ย้ำนโยบาย ‘ทส. หนึ่งเดียว’ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ‘ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนววิถีใหม่ ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน’

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจประเด็นสำคัญภายใต้แผนแม่บทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ของทส. และสำนักงานปลัดทส. และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วมมากกว่า 500 คน

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส.

ทั้งนี้นายจตุพร ได้เน้นย้ำขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกหน่วยงาน ทำความเข้าใจในแผนฯ อย่างถ่องแท้ ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งต้องนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงตามบริบทของแต่ละพื้นที่ พร้อมแนะถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อประชาชน โดยให้ยึดหลัก “One Vision One Team” มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนววิถีใหม่ ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” ด้วยการบูรณาการทำงานเป็นทีมเดียวกัน ตามนโยบาย “ทส. หนึ่งเดียว” ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.

ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กร H A P P Y “ชีวิตที่มีความสุขทุกภาคส่วน” ทั้งความสุขของผู้ปฏิบัติงานและความสุขของพี่น้องประชาชน ตลอดจนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีธรรมาภิบาลควบคู่กับการรับแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 มาสืบสาน รักษา และต่อยอด ร่วมกับนโยบายรัฐบาล และนโยบายของ รมว.ทส.

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจประเด็นสำคัญภายใต้แผนแม่บทฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2564 เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานสังกัด ทส. มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเด็นสำคัญภายใต้แผนดังกล่าว โดยมุ่งหวังให้ทุกหน่วยงานนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน และร่วมกันขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

โดยมีหัวข้อการบรรยาย อาทิ ระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม (System of Environmental Economics Accounting : SEEA) ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Index – EPI) โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) แผนผังภูมินิเวศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนระดับภาค แผนพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการพัฒนา บุคลากรภาครัฐ และหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรและการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
seagame

ภาพที่อัลบั้มภาพ 'ปลัดทส.' ย้ำนโยบาย 'ทส.หนึ่งเดียว' เน้นปชช.มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง