ปลัดมท.เทรนนิ่งชาวราชสีห์รุ่นใหม่ผ่านระบบออนไลน์ เน้นย้ำหน้าที่ข้าราชการ

5 ม.ค. 2565 - 20:04 น.

ปลัดมท.เทรนนิ่งชาวราชสีห์รุ่นใหม่ผ่านระบบออนไลน์ เน้นย้ำหน้าที่ข้าราชการที่รับเงินเดือนจากภาษีพี่น้องประชาชน ต้องรับใช้ ต้องให้สิ่งที่ดีกับพี่น้องประชาชน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 5 ม.ค.65 ที่ห้องประชุมดำรงธรรม อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 83” โดยมีนายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ นางสาวรัตนา สรภูมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยมหาดไทย ร่วมรับฟัง โดยเป็นการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ไปยังห้องชลบุรี ชั้น 2 อาคารสัมมนา วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี ข้าราชการใหม่ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กรมที่ดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวม 100 คน ร่วมรับฟังและเรียนรู้

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ข้าราชการใหม่ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งน้อง ๆ ทุกท่านถือว่าได้ผ่านการคัดกรองแล้วว่า เป็นคนดี มีความรู้ มีเหตุมีผล มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน เป็นโอกาสดีที่พวกเราต่างกรมจะได้มีโอกาสคุ้นเคยกัน และในอนาคตอาจจะได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน ซึ่งการเป็นข้าราชการ นอกจากมีรายได้ มีอาชีพแล้ว ทุกคนจะได้ทำบุญให้กับชีวิตของตัวเราเอง นั่นคือ การที่เราได้ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ได้ให้บริการกับพี่น้องประชาชน เป็นอาชีพเดียวนอกเหนือจากได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน ทุกท่านจะได้มีโอกาสได้รับเกียรติยศ ชื่อเสียง ให้กับตนเองและวงศ์ตระกูล จะมากหรือน้อย แตกต่างกันตามความมุ่นมั่นในการปฏิบัติราชการ โดยประการสำคัญที่สุด คือ เราต้องเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งการเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น คือ การทำให้พี่น้องประชาชนมีความชื่นใจ มีความสุข มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน ให้เกียรติ พูดคุย อธิบาย แนะนำ พี่น้องประชาชน ด้วยอัธยาศัยและการบริการที่ดี และเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย พี่น้องประชาชนก็จะมีความชื่นใจ โดยสถาบันดำรงราชานุภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางด้านการพัฒนาข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย ต้องสร้างความเข้าใจ เสริมสร้างแรงบวกในการทำงาน ทำให้น้อง ๆ ข้าราชการทุกระดับ มีอุดมการณ์ มี passion ในการเป็นข้าราชการที่ดีที่มีอยู่แล้วให้มากเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนความมั่นอกมั่นใจในการเป็นข้าราชการที่ดี ทำเพื่อพี่น้องประชาชน ทำเพื่อส่วนรวม และสถาบันหลักของชาติ อันประกอบด้วย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

นายสุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงความมั่นคงภายในประเทศ เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุกอนูของชีวิต สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของข้าราชการมหาดไทย คือ ต้องมีความรู้ (Knowledge) ทั้งรู้ระเบียบ กฎหมาย วิชาการสมัยใหม่ ดิจิทัล หลักการบริหาร สิ่งแวดล้อม และแนวทางการทำงานใหม่ ๆ ต้องมีความสามารถในการทำงาน (Ability) เพื่อให้งานเกิดความสำเร็จ และตัวสุดท้ายที่มีความสำคัญต่อการชี้วัดตัดสินว่าจะสามารถประสบความสำเร็จในการทำงานให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน นั่นคือ ทัศนคติ (Attitude) ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญที่สุด และเมื่อ Knowledge x Ablitity x Attitude จะมีค่าเท่ากับ Success หรือ “ความสำเร็จของงาน” นั่นเอง

“เราต้องพยายามตระหนักให้รู้ว่า ใจสำคัญกว่ากาย ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว ต้องช่วยกันประคับประคองดูแลจิตใจของเราให้เป็นคนที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวมั่นคง แน่วแน่ เห็นอกเห็นใจคนที่ตกทุกข์ได้ยาก คนที่เดือดร้อน คิดคำนึงอยู่เสมอว่า คนทุกคนมีศักดิ์ศรี มีคุณค่า มีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน และที่สำคัญที่สุด คือ หน้าที่ของข้าราชการที่รับเงินเดือนจากภาษีพี่น้องประชาชน ต้องรับใช้ ต้องให้สิ่งที่ดีกับพี่น้องประชาชน” อย่าทำตัวเป็นเสมือนกระสือในวงราชการ ที่มักจะลาป่วยเป็นนิจ ลากิจอยู่เสมอ เผลอเป็นหลับ มักกลับก่อนเวลา มาสายตลอดปี ความดีรีบรับ สับปลับเมื่อทำผิด ธุรกิจตลอดชาติ อนุศาสตร์ไม่ยอมฟัง นั่งไม่ติดที่งานมีทำไม่เสร็จ บำเหน็จจะเอา หน้าเง้าตลอดชาติ “นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ

นอกจากนี้ นายสุทธิพงษ์ ยังได้กล่าวถึง ประเภทของข้าราชการที่เรียกว่า “เทวขุนนาง” ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ดี มีสัจจะ เสียสละเพื่อสังคม นิยมประชาธิปไตย ใช้เหตุผล อดทนต่อหน้าที่ หลีกหนีอบายมุข หาความสุขจากธรรมะ เลิกละทิฏฐิ มีสติครองตน อันจะส่งเสริมให้เราเป็นข้าราชการที่ดี ประสบความสำเร็จในการทำงาน ในการทำให้ทุกข์ของประชาชนลดน้อยลง สุขเพิ่มมากขึ้น ดังพระปณิธานขององค์ปฐมเสนาบดีที่ว่า “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และกำชับให้ข้าราชการใหม่ได้ระลึกนึกถึงเสมอว่า “หน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีที่สุด คือ การที่เรามีความสามารถในการทำให้ผู้บังคับบัญชาทำในสิ่งที่เราอยากทำได้ หน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีที่สุด คือ การที่สามารถทำให้ผู้บังคับบัญชาทำในสิ่งที่ดีที่เราอยากให้ทำ”

สุดท้าย นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “หนทางการรับราชการมีเส้นทางที่ขรุขระและยาวไกล สิ่งที่จะช่วยเหลือเราให้ประสบความสำเร็จ คือ ต้องมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ระลึกนึกให้ได้ว่า เราต้องเป็นต้นแบบ เป็นคนที่ทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุข มีความชื่นใจ บุญกุศลจากการปฏิบัติราชการจะทำให้เกิดความสุข ซึ่งจะเกิดทันที ถ้าเราได้ทำให้กับพี่น้องประชาชน มีมิตรจิต มีมิตรใจ ทำงานด้วยความอ่อนหวาน เป็นกันเอง ด้วยความเห็นพี่น้องประชาชนเป็นญาติผู้ใหญ่ ก็มั่นใจได้ว่าพี่น้องประชาชนจะเข้าใจ มีความสุข ชื่นใจที่ได้ติดต่องานราชการของพวกเรา ขอให้ทุกคนได้ตั้งมั่นตั้งใจในการประคับประคองตนเอง ยึดมั่นในการเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และดูแลเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ข้าราชการที่ทำงานด้วยกันให้เป็นข้าราชการที่ดีตลอดไป”

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ปลัดมท.เทรนนิ่งชาวราชสีห์รุ่นใหม่ผ่านระบบออนไลน์ เน้นย้ำหน้าที่ข้าราชการ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง