กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เปิดอบรม หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 35 แนะให้นึกถึงประโยชน์และความสุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

4 ก.ค. 65 – ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผู้ช่วยปลัดทส. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 35

โดยมี นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวม 100 คน จาก 8 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมพิธี

ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 4 – 8 ก.ค. 65 รูปแบบห้องเรียนและศึกษาดูงาน ณ พื้นที่จ.เพชรบุรี และระหว่างวันที่ 18 – 22 ก.ค. 65 รูปแบบออนไลน์ รวมระยะเวลา 10 วัน

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะ และจรรยาที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในยุคปัจจุบัน ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยม และปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี รวมทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน ประสานเป็นเครือข่ายข้าราชการรุ่นใหม่ของกระทรวงฯ ต่อไป

นางชญานันท์ กล่าวว่า ข้าราชการ คือ ข้าของแผ่นดิน เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราต้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยขอให้ยึดระเบียบ กฎหมาย และแบบแผนที่เกี่ยวข้อง มีความละเอียดและรอบคอบ ศึกษาให้เข้าใจ ยึดความถูกต้องเป็นหลักในการทำงาน ตลอดจนเรียนรู้ในทุกมิติ ใส่ใจในการทำงาน ศึกษา เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ในเรื่องต่าง ๆ

ที่สำคัญ และเกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงฯ โดยเฉพาะในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ต้องติดตาม ศึกษา เรียนรู้ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นเข้าใจและตระหนักในเรื่องนี้ รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และการดำเนินงานภายใต้นโยบาย ทส. ยกกำลังเอ็กซ์ ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.

นางชญานันท์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมตั้งเป้าหมายฝันให้ไกลไปให้ถึง โดยเชื่อในความสามารถและศักยภาพของทุกคน จึงขอให้ฝึกฝน พอกพูนประสบการณ์ เรียนรู้ และพัฒนา ตลอดจนนำความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานในเชิงสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ร่วมกันสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในสิ่งที่กระทรวงฯ ดำเนินการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ

อีกทั้งขอให้มีพี่เลี้ยงในการสอนงาน มีน้ำใจในการทำงาน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน นึกถึงประโยชน์และความสุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ รวมทั้งแยกแยะเรื่องส่วนตัว เรื่องครอบครัว เรื่องงาน เรียงลำดับความสำคัญให้ได้ ที่สำคัญต้องดูแลรักษาสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงอยู่เสมอ

โดยขอให้ทุกคนใช้เวลาอย่างเต็มที่ มีความตั้งใจ เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมให้มากที่สุด แล้วนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตที่ดี รวมถึงถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน