กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชู 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. ที่โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู เน้นการจัดการขยะนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy)

นายวรพล กล่าวว่า ประชากรโลกมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจำกัดและลดลงอย่างต่อเนื่อง จนมีความเสี่ยงที่จะหมดลงในอนาคตอันใกล้ มีการคาดการณ์ว่าในอนาคตประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 8 พันล้านคน ภายในปี ค.ศ. 2030 และมากกว่า 9 พันล้านคน ภายในปี ค.ศ. 2050

ผลที่ตามมาคือการแย่งชิงที่ดิน น้ำ และพลังงาน อีกทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็มีแนวโน้มที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นกระทรวงทรัพยากรฯ โดยกรมส่งเสริมฯ จึงสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ภาคีเครือข่าย หน่วยงานการศึกษา รวมทั้งภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ เปลี่ยนมุมมอง ‘ขยะ ให้เป็นสิ่งมีค่า’ สอดรับกับนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจแนวใหม่ หรือ BCG Model

นายวรพล กล่าวอีกว่า สำหรับสถานศึกษา กรมส่งเสริมฯ ได้เสริมสร้างและสนับสนุนผ่านโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ในด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็น “พลเมือง” ที่ใช้ชีวิตอย่าง “พอเพียง” เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ “ยั่งยืน” ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยการสัมมนาแลกเปลี่ยนนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู จากกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสุพรรณบุรี 250 คน

ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา จะได้ร่วมกันแสดงพลัง “ขับเคลื่อนความร่วมมือ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)” กับเครือข่ายโรงเรียน 100 โรงเรียน ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าทุกคน คือ กำลังสำคัญในการช่วยผลักดันประเทศไทย และสถานศึกษาให้ก้าวไปสู่การเป็น “สังคมคาร์บอนต่ำ”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน