ETDA Foresight Symposium 2023 เปิดผลการศึกษาฯ พร้อมฉายภาพอนาคตสุขภาวะที่ดีและการท่องเที่ยวไทย เผยกระแสตอบรับดี

นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการเปิดพื้นที่ ชวน Key Stakeholder ทั้งไทยและต่างประเทศด้านการคาดการณ์อนาคต และคนไทยทุกกลุ่ม ร่วมกำหนดทิศทางอนาคตที่พึงปรารถนาร่วมกัน เพื่อให้ประเทศได้เตรียมพร้อมรับมือและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ในอีก 10 ปีข้างหน้า ไปพร้อมๆ กัน

งานครั้งนี้ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการที่ ETDA Foresight Symposium ได้รับกระแสตอบรับที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มที่มีความสนใจในด้านศาสตร์ของการคาดการณ์ภาพอนาคตในมิติต่างๆ ทำให้การจัดงานครั้งนี้ที่กว่าจะมาถึงงานครั้งนี้ ได้ผ่านกิจกรรมตลอดจน กระบวนการมีส่วนร่วมจาก Stakeholder ในกลุ่มต่างๆ ส่งผลให้มีผู้ติดตามการจัดงานใหญ่ เพื่อที่จะได้เห็นภาพทั้งในด้าน Well-Being และ Tourism ที่เป็นผลมาจากร่วมแสดงความคิดเห็นในช่วงที่ผ่านมา การันตีได้จากการที่พาร์ทเนอร์ทั้งภาครัฐและเอกชน จากหน่วยงานชั้นนำของไทยและต่างประเทศ ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนในประเด็น สุขภาวะความเป็นอยู่ และ การท่องเที่ยวบนโลกยุคใหม่ ให้เกียรติมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

พร้อมกันนี้ ในมุมของการลงนาม (MOU) ได้มีการประกาศความร่วมมือสู่การเดินหน้าในการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อร่วมผลักดันและต่อยอดจากผลการศึกษาการคาดการณ์อนาคตของ ETDA Foresight ที่ต้องร่วมขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่เตรียมเดินหน้ายกระดับการท่องเที่ยวไทย ทั้งในมุมของการส่งเสริมต่อยอดทักษะด้านดิจิทัล ร่วมพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจท่องเที่ยวไทย และคณะรัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เตรียมมุ่งเน้นการยกระดับความเป็นอยู่และสุขภาวะที่ดีของกลุ่มของผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง ให้มีสุขภาวะที่ดี รู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น รวมถึงในมุมของการมีวิทยากร ที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้ สะท้อนมุมมองและ Use Case จากหลากหลายประเทศที่น่าสนใจ ในรูปแบบสุด Exclusive ให้เราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน รวมเกือบ 20 ชีวิต

อาทิ ศ.พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA, ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA, คุณนิธี สีแพร รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), รองศาสตราจารย์ ดร. ดนุวัศ สาคริก อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต

คุณราโมนา โบว์วงศ์ประเสริฐ รองประธานอาวุโส ฝ่ายธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท อะมาดิอุส เอเชีย จำกัด, ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมเจ้าของแอพพลิเคชัน Smile Migraine เป็นต้น ผ่านกว่า 10 Sessions เรียกว่า งานนี้คนที่มาร่วมงานทั้งออนไลน์และออฟไลน์รวมกว่า 220 คน ไม่เพียงได้ความรู้

แต่ยังได้เป็นหนึ่งของการสร้าง Community ด้านการคาดการณ์อนาคตของประเทศที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการได้เห็นภาพอนาคตไปพร้อมกันครั้งแรกของไทย จนทำให้เกิดการกล่าวถึงในโลกออนไลน์และสร้างการมีส่วนร่วมเกือบ 4,000 Engagement เกิดการนำเสนอข่าวผ่านสื่อในช่องทางต่างๆ เกือบ 30 สำนัก

โดยประเด็นไฮไลท์ ที่ทำให้เกิดการพูดถึงและการมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ การกล่าวถึงผลการศึกษาการคาดการณ์อนาคตประจำปี 2023 ของ ETDA Foresight หลังจากที่ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้นเป็นเวลากว่าหลายเดือนในช่วงที่ผ่านมา จนได้ผลการศึกษาฉากทัศน์ภาพอนาคตใน 2 เรื่องสำคัญที่น่าจับตา ได้แก่ “สุขภาวะความเป็นอยู่” และ “การท่องเที่ยว” ที่จะเกิดขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า ที่น่าสนใจ

เช่น สุขภาวะความเป็นอยู่ (Well-Being)-นอกจากประเด็นที่น่าเป็นห่วงแล้ว เรายังพบภาพอนาคตที่เป็นอาจจะเป็น Best Case ได้ในอนาคต เช่น ผู้คนจะหันมาให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ มีระบบ ที่ช่วยในการคัดกรองข่าวสาร และจัดการข้อมูลได้ด้วยตนเอง ในมุมธุรกิจต่างยอมรับหลักการออกแบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีจริยธรรม เกิด Digital Knowledge & Literacy ที่ได้กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิต รวมถึงประเทศถูกยอมรับเป็น Personalized Healthcare Telemedicine Hub เป็นต้น

เช่นเดียวกับภาพอนาคตของการท่องเที่ยว (Tourism) – พบว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะเกิดกลุ่มนักเดินทางรูปแบบใหม่ที่ชื่นชอบความแปลกใหม่ความตื่นเต้น จากประสบการณ์ที่ไม่เคยได้สัมผัส (Excited Experiential) นักท่องเที่ยวหันมาสนใจศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศ เกิดการกระจายตัวของนักเดินทางท่องเที่ยวไปยังภูมิภาคท้องถิ่น เกิดการเพิ่มและการขยายตัวของเศรษฐกิจท้องถิ่น ในรูปแบบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เกิด soft power สร้างมูลค่าเศรษฐกิจแบบใหม่ และไทยจะเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเก็บภาพความทรงจำ สร้างความสุขทางใจและสร้างสุขภาวะที่ดีทางร่างกาย และเกิดการท่องเที่ยวแบบ Health and Wellness Tourism ไปพร้อมๆ กับการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เป็นต้น

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลการศึกษาที่ ETDA Foresight ได้จัดทำขึ้น ซึ่งภายในสิ้นเดือนนี้ผลการศึกษาดังกล่าวจะถูกจัดทำเป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ ให้ทุกหน่วยงาน และผู้ที่สนใจ ได้ดาวน์โหลดเพื่อนำไปศึกษาต่อ หรือเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์ ตลอดจนนโยบาย แนวทางปฏิบัติของการดำเนินงาน เพื่อให้ก้าวทันและก้าวนำโลกอนาคตไปพร้อมๆ กัน สำหรับใครที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก ETDA Thailand https://www.facebook.com/ETDA.Thailand

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน