สัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา มาฆบูชา-ละชั่วทำดี-ใจบริสุทธิ์ : สดหน้าพระ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา มาฆบูชา-ละชั่วทำดี-ใจบริสุทธิ์ : สดหน้าพระ – สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13-19 ..2562 น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติ ณ บริเวณตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

สัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา มาฆบูชา-ละชั่วทำดี-ใจบริสุทธิ์

มี พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พล..ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี, นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม, ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา เยี่ยมชมกิจกรรม เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา

นายกฯกล่าวว่า เนื่องในวันมาฆบูชาขอเชิญชวนศาสนิกชน ร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว มีความสามัคคีปรองดอง ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ การทำความดีสามารถเริ่มจากคนในครอบครัว ร่วมกันปลูกฝังเยาวชน เชื่อมโยง บ้าน วัด โรงเรียน ช่วยให้เยาวชนได้นำคำสอนของพระพุธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันได้

สัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา มาฆบูชา-ละชั่วทำดี-ใจบริสุทธิ์

สัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา มาฆบูชา-ละชั่วทำดี-ใจบริสุทธิ์

สัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา มาฆบูชา-ละชั่วทำดี-ใจบริสุทธิ์

สัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา มาฆบูชา-ละชั่วทำดี-ใจบริสุทธิ์

นายสุวพันธุ์เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งในวันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ในปีนี้ ตรงกับวันที่ 19 ..2562 รัฐบาลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป และเพื่อเป็นการสืบสานการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณี ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวัน ให้มีความสงบสุข และทำให้สังคมน่าอยู่

สัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา มาฆบูชา-ละชั่วทำดี-ใจบริสุทธิ์

ในการนี้ คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม ได้มีมติให้วัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เนื่องในโอกาสมหามงคลในปีนี้

โดยมีกิจกรรมการมอบตราสัญลักษณ์สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 การนี้ นายสุวพันธุ์ เป็นผู้มอบตราสัญลักษณ์ให้แก่ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมนำชมนิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 และนิทรรศการ “พิธีรับหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์”

สัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา มาฆบูชา-ละชั่วทำดี-ใจบริสุทธิ์

ซึ่งนายสุวพันธุ์ได้นำเสนอการจัดพิธีรับหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากเมืองอนุราธปุระ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ให้แก่รัฐบาลไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมธนาคารความดี “ความดีสัมผัสได้” นำเสนอโดย พระครูสุจิณกัลยาณธรรม เจ้าอาวาสวัดศรีเมืองมูล ร่วมกับผู้นำในท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้ง ธนาคารความดี ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียง ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชนที่ผู้คนขาดการมีส่วนร่วม และขาดจิตสาธารณะ โดยมุ่งเน้นให้คนในชุมชนตั้งมั่นทำความดี

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในเทศกาลวันมาฆบูชา วันที่ 15-20 ..2562 ณ พุทธมณฑล พุทธานุสสรณียสถานของพุทธศาสนิกชนของชาวไทย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.onab.go.th หรือสอบถามโทร.0-2441-7965-6

อนึ่ง วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือ เป็นวันเพ็ญเดือนมาฆมาส ที่พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุ คือ ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าและเป็นพระอรหันต์

ในวันดังกล่าว พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ เป็นการวางหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา ไว้ 3 ประการ คือ ไม่ทำความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน