Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 26 ม.ค. 2564

พระโอวาท‘พระสังฆราช’ กก.มหาเถรสมาคมชุดใหม่

3 พ.ย. 2562 - 00:00 น.

พระโอวาท‘พระสังฆราช’

กก.มหาเถรสมาคมชุดใหม่

พระโอวาท‘พระสังฆราช’ - สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะพระสงฆ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 14 ต.ค.2562 จำนวน 20 รูป เฝ้าถวายสักการะ และรับพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 24 ต.ค.2562 ที่พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนครกรุงเทพฯ

พระโอวาท‘พระสังฆราช’

ในการนี้ สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระโอวาทความว่า “กรรมการมหาเถรฯ ชุดนี้ มีทั้งที่เคยปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว และที่เพิ่งจะได้ปฏิบัติหน้าที่ใหม่เป็นวาระแรกในคราวนี้ ขอถวายกำลังใจแด่ทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้เต็มกำลังความสามารถ ด้วยความหนักแน่นมั่นคงในปณิธาน เพื่อความสถิตสถาพรของพระบวรพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ไทย ขอให้ทุกท่านระลึกถึงพระเดชพระคุณของบูรพาจารย์ มีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปฐม ตลอดจนถึงอดีตพระมหาเถระที่ท่านเคารพบูชาเป็นครูบาอาจารย์ด้วยความกตัญญูกตเวที แล้วศึกษาทบทวนใคร่ครวญให้ถ้วนถี่ว่าแต่ละพระองค์และแต่ละท่านได้ทำอย่างไร วางตัวอย่างไร ประพฤติดีปฏิบัติชอบอย่างไร ทุ่มเทอุทิศสรรพกำลังเพื่อการพระศาสนาอย่างไร จึงเป็นที่กราบไหว้ได้เต็มมือ และสนิทใจ เหตุไฉนบูรพาจารย์พระองค์นั้นๆ หรือท่านนั้นๆ จึงสถิตในที่สูงเป็นทิฏฐานุคติของอนุชน ยังมีกลิ่นหอมของศีล ปัญญา อบอวลทวนกระแสกาลเวลานับร้อยนับพันปีไม่จืดจางหาย ให้พวกเราได้ชื่นใจเมื่อได้ระลึกถึงตราบเท่าทุกวันนี้”

พระโอวาท‘พระสังฆราช’

“บัดนี้ ท่านได้ชื่อว่าเป็นมหาเถระเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์มีตำแหน่งอยู่ในมหาเถรฯ พุทธบริษัทไทยเฝ้ามองการปฏิบัติหน้าที่ของท่านและตั้งความหวังไว้ที่ท่านจะประคับประคอง สนองภารธุระของการคณะสงฆ์ให้ราบรื่นเรียบร้อย สามารถฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคไปได้อย่างไร แบบนั้นมีอยู่แล้ว ขอจงอย่าทิ้งทางครู โดยเฉพาะทางของสมเด็จพระบรมครู ผู้ยังเสด็จดำรงอยู่เป็นศาสดาของพวกเรา ในองค์คุณแห่งพระธรรมวินัย ขอถวายกำลังใจแด่ทุกท่านอีกครั้ง ขออาราธนาให้ท่านตั้งปณิธาน อุทิศชีวิตนี้เพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยปฏิบัติบูชา ขอให้เห็นแก่ความเจริญมั่นคงของคณะสงฆ์เป็นอุดมการณ์สูงสุด เพื่อสนองพระบรมราชปณิธานของสมเด็จพระมหากษัตริยาริราชเจ้าทุกๆ พระองค์และสนองคุณของบรรพชนไทย ที่สู้อุตส่าห์เสียสละชีวิตเลือดเนื้อหยาดเหงื่อ กำลังกาย กำลังใจและกำลังสติปัญญา เพื่ออุปถัมภ์และพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาไว้บนแผ่นดินไทย”

กรรมการมหาเถรสมาคมชุดใหม่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ชุดใหม่ จำนวน 20 รูป ดังนี้

1.สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ 2.สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส 3.สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม 4.สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมังกโร) วัดยานนาวา 5.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อัคคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 6.สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธัมมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม 7.พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) วัดปากน้ำ 8.พระพรหมโมลี (สุชาติ ธัมมรตโน) วัดปากน้ำ 9.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธัมมจิตโต) วัดประยุรวงศาวาส 10.พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสสโร) วัดเครือวัลย์

พระโอวาท‘พระสังฆราช’

11.พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคา 12.พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตตคุตโต) วัดสุทัศนเทพวราราม 13.พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ 14.พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภัททโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 15.พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนาราม 16.พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 17.พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินทปัญโญ) วัดบพิตรพิมุข 18.พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนทราโภ) วัดราชผาติการาม 19.พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สัญญโต) วัดราชาธิวาสวิหาร 20.พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท) วัดอรุณราชวราราม

มหาเถรสมาคม เป็นองค์กรสูงสุดในการปกครองคณะสงฆ์ไทย โดยมีสมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการอื่นอีกไม่เกินยี่สิบรูป ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ หรือพระภิกษุซึ่งมีพรรษาอันสมควร และมีจริยวัตรในพระธรรมวินัยที่เหมาะสมแก่การปกครองคณะสงฆ์

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ พระโอวาท‘พระสังฆราช’ กก.มหาเถรสมาคมชุดใหม่
ข่าวที่เกี่ยวข้อง