อริยะโลกที่6 - พระพรหมวัชรเมธี วัดอรุณราชวราราม

5 ก.ย. 2564 - 10:42 น.

พระพรหมวัชรเมธี วัดอรุณราชวราราม – วันจันทร์ที่ 6 ก.ย.2564 ถือเป็นวันมงคล พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท) เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ จะมีอายุครบรอบ 78 ปี เหล่าศิษย์ผู้ใกล้ชิดและญาติโยมผู้เลื่อมใส จะร่วมมุทิตาจิตฉลองอายุวัฒนมงคล เป็นประจำทุกปี

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ปัจจุบัน สิริอายุ 78 ปี พรรษา 56 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม, เจ้าคณะภาค 9 และกรรมการมหาเถรสมาคม

มีนามเดิมว่า สมเกียรติ พัตตพักตร์ เกิดเมื่อวันที่ 6 ก.ย.2486 ที่บ้านเลขที่ 93 หมู่ที่ 4 ต.เลิงแฝก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม บิดา-มารดา ชื่อ นายทองสี และนางอุ่ย พัตตพักตร์

ช่วงวัยเยาว์ เรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลห้วยแคนราษฎรสามัคคี จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

อายุ 13 ปี เข้าพิธีบรรพชา ที่วัดอัมพวันห้วยแคน อ.บรบือ จ.มหาสารคาม มีพระครูพิพัฒน์ศีลคุณ วัดบ้านกุดรัง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ด้วยความเป็นผู้มีอุปนิสัยใฝ่ในการศึกษา หาความรู้และพัฒนาขัดเกลาตนเอง ต่อมา เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2508 ที่วัดนาโพธิ์ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โดยมีพระครูชยธรรมานันท์ วัดนาโพธิ์ เป็นพระอุปัชฌาย์

มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม สอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ ที่สำนักเรียนคณะจังหวัดมหาสารคาม

จากนั้นมุ่งศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีอย่างจริงจัง แต่ด้วยเห็นว่าวัดในต่างจังหวัดยังมีความไม่พร้อมในด้านการศึกษาหลายด้าน จึงตัดสินใจมุ่งหน้าเข้าเมืองหลวง ไปเรียนหนังสือที่สำนักเรียนวัดราชสิทธาราม กรุงเทพฯ

พ.ศ.2514 สำเร็จบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2519 สอบได้ประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2525 สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค สำนักเรียน วัดราชสิทธาราม

พ.ศ.2549 ได้รับปริญญาพุทธศาสตร มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการ ศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2555 ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สร้างคุณูปการแด่คณะสงฆ์อย่างมากมาย อาทิ งานด้านการศึกษา พ.ศ.2495-2510 พ.ศ.2509-2517 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สำนักเรียนวัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ พ.ศ.2509 เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง

งานเผยแผ่ ท่านเป็นพระวิทยากร อบรมศีลธรรมเป็นประจำ และให้การสนับสนุน การแสดงธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะ ที่วัดอรุณราชวราราม

สำหรับกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ท่านได้จัดพิมพ์เอกสารความรู้ทางพระพุทธศาสนามอบให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ให้คำปรึกษาแก่พระภิกษุสามเณรที่ออกไปปฏิบัติ ศาสนกิจในส่วนภูมิภาคเป็นประจำทุกปี ให้ความร่วมมือกับคณะสงฆ์ และทางราชการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุกระดับ

นอกจากนี้ ยังเป็นประธานสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ด้วยการเน้นย้ำให้คณะ ผู้บริหารดำเนินทำงานตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “สร้างคนเก่งและดีอย่างมีสมรรถภาพ จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ของวิทยาเขตขอนแก่น จัดการศึกษา และเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอินโดจีน”

ลำดับงานปกครอง พ.ศ.2526 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พระอารามหลวง พ.ศ.2539 เป็นพระอุปัชฌาย์วิสามัญ พ.ศ.2541 เป็นรองเจ้าคณะภาค 10 พ.ศ.2560 เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

พ.ศ.2561 เป็นเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

พ.ศ.2562 เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม พ.ศ.2564 เป็นเจ้าคณะภาค 9

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2539 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระเมธีวราภรณ์ พ.ศ.2544 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชรัตนสุธี

พ.ศ.2549 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพเมธี

พ.ศ.2562 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ พระธรรมรัตนดิลก

วันที่ 7 ก.ค.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดสถาปนา พระธรรมรัตนดิลก ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวัชรเมธี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ อริยะโลกที่6 - พระพรหมวัชรเมธี วัดอรุณราชวราราม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง