ข่าวสดพระเครื่อง

ย้อนหลังกลับไปในปี พ.ศ.2505 โรงพยาบาลศิริราช ได้จัดสร้างพระพุทธรูปฉลอง 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ.2505

2

เป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย ที่มีความงดงามบริสุทธิ์ เป็นพระพุทธรูปนั่ง ปางประทานพร อันเป็นสิริมงคลมีความหมายว่า “พระพุทธรูปแห่งความสุขสบายใจ” และประทานพรให้แก่ผู้สักการบูชา

ความสำคัญของพระพุทธรูปฉลอง 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ.2505 ยังกล่าวได้ว่า เป็นต้นแบบพระพุทธรูป ภปร ทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูป ภปร ในปี 2506 กฐินต้น วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี และพระพุทธรูป ภปร ปี 2508 วัดบวรนิเวศวิหาร หรือในตระกูลพระพุทธรูปทั้งหลายที่เชิญพระปรมาภิไธย ภปร ประดิษฐานที่ฐาน ผ้าทิพย์

สำหรับในปี พ.ศ.2505 โรงพยาบาลศิริราช ได้ดำเนินกิจการครบ 72 ปี ด้วยโรงพยาบาลศิริราชแห่งนี้ ได้ก่อกำเนิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ.2433

หลังจากการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ พระราชโอรส โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้รื้อพลับพลาที่ประกอบพระเมรุพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าศิริราชฯ มาปลูกสร้างเป็นโรงพยาบาลแล้วพระราชทานนามว่า“โรงพยาบาลศิริราช”หรือ“ศิริราชพยาบาล”

7

ต่อมาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ สมเด็จพระบรมราชชนกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงบุกเบิกและพัฒนาโรงพยาบาลศิริราชอันเป็นการวางรากฐานให้มีความเจริญก้าวหน้าจวบจนปัจจุบัน พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมญานามว่า “พระบิดาแห่งวงการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

5

ด้วยเหตุดังกล่าวในงานฉลอง “72 ปี โรงพยาบาลศิริราช” ได้มีการสร้างมงคลวัตถุเป็นที่ระลึก คือ “พระพุทธรูปบูชาปางประทานพร” และพระรูปเหมือน “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” (สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์) เป็นอนุสรณ์

โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้าง และมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เคารพนับถือและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นอเนกอนันต์ที่ทรงมีต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและต่อประชาชนชาวไทยทั่วไปในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ได้มีโอกาสนำไปสักการบูชา

ในการนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการจัดสร้างประกอบด้วยที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ 5 รูป คือ พระสาสนโสภณ (เจริญ สุวัฑฒโน) วัดบวรนิเวศวิหาร (ปัจจุบัน คือ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก), พระธรรมจินดาภรณ์ (ทองเจือ จินตากโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (สมเด็จพระพุทธปานพจนบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ) พระเทพญาณกวี วัดบวรนิเวศวิหาร, พระราชมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร และ “พระภัทรสีลาจารย์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม”

6

ส่วนคณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ ประธานกรรมการ นายแพทย์ขุนวิวรรณวิสุทธิ์ นายแพทย์สวัสดิ์ สืบแสน นายแพทย์สงัด กาญจนกุญชร นายแพทย์โรจน์ สุวรรณสุทธิ์ และนายแพทย์คำรณ เพ็ชรพลาย เป็นกรรมการและเลขานุการ

วัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้สมทบทุนงานฉลอง 72 ปี และเพื่อใช้ในกิจการแพทย์ช่วยเหลือ “ผู้ป่วยอนาถา” และ “พัฒนาวิชาการของศิริราชพยาบาล”

ในส่วนของศิลปินผู้ออกแบบปั้น คือ นายฟุ้ง อั้นเจริญ นายช่างฝีมือดีแห่งสำนักบ้านช่างหล่อ ได้ออกแบบปั้นและถวายให้พระธรรมจินดาภรณ์ (ทองเจือ จินตากโร) ซึ่งเป็นพระเถระที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างพระพุทธรูป เป็น ผู้ดูแลและควบคุมงานด้านศิลปกรรมและประติมากรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นแกะแบบพิมพ์สำเร็จ

3

นอกจากนี้ ในวาระเดียวกัน คณะกรรมการยังได้จัดสร้างพระรูป “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” คณะกรรมการได้มอบให้ช่างปั้นคนเดียวกับที่ปั้นพระรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐาน ณ โรงพยาบาลศิริราชเป็น ผู้ออกแบบปั้น (ไม่ทราบชื่อ) ประกอบกับในปี พ.ศ.2505 สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์เสด็จฯ กลับจากต่างประเทศ คณะกรรมการจัดสร้างจึงนำแบบขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทอดพระเนตร ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณประทานข้อติชมเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขหลายประการ

จากนั้นยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯทรงเททองหล่อ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2505 เวลา 15.57 น. ณ มณฑลพิธีหน้าพระอุโบสถวัดรังสีสุทธาวาส

โดยมีพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณนั่งปรกปลุกเสกจำนวนหลายรูป

นับว่าการสร้างพระพุทธรูปฉลอง 72 ปีศิริราช ครั้งนั้นเป็นงานใหญ่ของชาวศิริราชโดยแท้ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปและพระรูป ทุกองค์ในมณฑลพิธีเททอง

ถือเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ผู้ที่มีวาสนาได้ไว้บูชา มีคุณค่าและเพียบพร้อมด้วย พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และพระมหากษัตริยาธิคุณ ทุกประการ

ทำให้สาธุชนในยุคนั้นที่ทราบความสำคัญได้เช่าบูชาจนหมดลงในเวลา อันรวดเร็ว สมดังเจตนารมณ์ของคณะกรรมการจัดสร้างโดยมีวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นปัจจุบัน

4

ปัจจุบัน พระพุทธรูปฉลอง 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ.2505 และพระรูปเหมือนสมเด็จพระบรมราชชนก ฉลอง 72 ปีศิริราช เป็นวัตถุมงคล ที่พบหาได้ยากมาก เนื่องจากผู้ที่มีบูชาไว้ในครอบครองน้อย

ด้วยความหายากและเป็นที่ต้องการของบรรดาเซียนพระและนักสะสมนิยมพระเครื่อง ทำให้ผู้ที่มีไว้ในครอบครอง และมักเก็บไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลภายในครอบครัวเท่านั้น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน