ห้วงเข้าพรรษา ขอความสงบสันติสุขจงเกิดขึ้นเถิด

ห้วงเข้าพรรษาขอความสงบสันติสุขจงเกิดขึ้นเถิด

ห้วงเข้าพรรษา ขอความสงบสันติสุขจงเกิดขึ้นเถิด

คอลัมน์ ทิ้งหมัดเข้ามุม 

ห้วงเข้าพรรษา ขอความสงบสันติสุขจงเกิดขึ้นเถิดวันนี้ อาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญหนึ่งในสามวันของพุทธศาสนา บรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะไปร่วมกันทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรมและถือศีลปฏิบัติธรรม

ดังนั้น เหตุร้ายทั้งปวงไม่ว่าพื้นที่ใดอันเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาจึงไม่ควรมีเหตุเภทภัยเกิดขึ้นจากการ กระทำของมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าจากพุทธศาสนิกชน หรือจากศาสนิกชนอื่นใด

เพราะการก่อเหตุร้ายอันเกิดขึ้นจากศาสนิกชน คือการไม่เคารพความเป็นมนุษย์ด้วยกัน ทั้งยังขาดซึ่งความเมตตาธรรมที่มนุษย์ควรมี นับจากวันพรุ่งนี้ ภิกษุสงฆ์ในบวรพุทธศาสนามีกำหนดเข้าพรรษา คือต้องอยู่ประจำ ณ ที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลา 3 เดือน ทั้งเป็นห้วงเวลาที่นวกะ ทั้งหลายจะได้เรียนรู้ถึงพุทธศาสนาและพระธรรมบท พระธรรมวินัยนำไปประพฤติปฏิบัติเมื่อลาสิกขาไปแล้ว

เพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติ สร้างความสงบให้กับชุมชน สังคม ให้โลกเกิดสันติสุขอันเป็นความปรารถนาของมนุษยชาติ

ห้วงสามเดือนจากนี้ หวังความสงบปราศจากเหตุร้ายในสามจังหวัดภาคใต้ ไม่ว่าจะเกิดจากใครทั้งสิ้น ขอให้เป็นไปตามอธิษฐานเถิด

จ่าบ้าน

บทความก่อนหน้านี้การล้มรัฐบาล ใช้สภา-ใช้รถถัง
บทความถัดไปจะเกิดความเปลี่ยนแปลงใน กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ หรือไม่