ทิ้งหมัดเข้ามุม - พระราชาคณะปลัด

18 มิ.ย. 2564 - 00:09 น.

พระราชาคณะปลัด – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะครั้งล่าสุด รวม 7 รูป

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ในจำนวนนี้ พระฐานานุกรมพระอัฐิ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส อยู่ด้วย รวม 2 รูป

ได้แก่ พระทักษิณคณิสสร บวรสังฆสิทธิการ วิจารณกิจโกศล สกลมหาคณาธิบดี ตรีปิฎกธรรมรักขิต พระราชาคณะปลัดขวา

พระทักษิณคณิสสร (ธีรพงษ์ ธีรวํโส ป.ธ.9) อายุ 48 พรรษา 28 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ใหญ่ สำนักเรียนวัดพระเชตุพนฯ

พระอุดรคณารักษ์ อรรควิจารณคุณ วิบุลญาณอนันต์ สรรพมหาคณาธิบดี ตรีปิฎกธรรมรักขิต พระราชาคณะปลัดซ้าย

พระอุดรคณารักษ์ (บุญทัน ธีรงฺกุโร ป.ธ.5) อายุ 44 พรรษา 21 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ

เมื่อรวมกับ พระสมุหวรคณิสสรสิทธิการ พิศาลวรกิจโกศล โสภณศีลาจารนิวิฐ พิพิธมหาคณาธิบดี ตรีปิฎกธรรมรักขิต พระราชาคณะปลัดกลาง

พระสมุหวรคณิสสรสิทธิการ (ประเสริฐ กิตฺติเสฏฺโฐ ป.ธ.4) อายุ 64 พรรษา 45 ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ

จึงนับได้มีครบทั้ง 3 พระฐานานุกรมในพระอัฐิ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ ปรมานุชิตชิโนรส

คือพระราชาคณะปลัดขวา พระราชาคณะปลัดกลาง และพระราชาคณะปลัดซ้าย


สำหรับความเป็นมาของพระราชาคณะฐานานุกรม รักษาพระอัฐินี้

มีบันทึกไว้ว่าหลังกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสสิ้นพระชนม์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้จัดแจงการถวายพระเพลิง และโปรดให้ประดิษฐานพระอัฐิธาตุไว้ ณ พระตำหนักวาสุกรี ภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนั้นเอง

ต่อมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีตำแหน่ง “ฐานานุกรมรักษาพระอัฐิ” ด้วย

พระราชาคณะฐานานุกรมในพระอัฐิ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสนั้น

มีการจัดลำดับการนั่งตามลำดับสมณศักดิ์ในพระราชพิธีต่างๆ โดยยกย่องให้นั่งก่อนพระราชาคณะชั้นสามัญทุกรูป

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระบรมปฐมจักรีวงศ์

ทั้งยังเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศด้วย เนื่องจากเป็นที่รวมจารึกสรรพวิชาหลายแขนง และยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อพ.ศ.2551

ปัจจุบัน มีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) เป็นอธิบดีสงฆ์

 

โดย เภรี กุลาธรรม

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ทิ้งหมัดเข้ามุม - พระราชาคณะปลัด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง