การศึกษา - สมศ.พอใจประเมินโรงเรียนตามเป้า

7 มี.ค. 2564 - 13:14 น.

สมศ.พอใจประเมินโรงเรียนตามเป้า – ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ สมศ.ต้องปรับรูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกใหม่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะแรก การประเมินผลจากการวิเคราะห์ SAR เป็นการพิจารณาเอกสารหลักฐานของการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ตามที่ปรากฏในรายงานการประเมินตนเอง (SAR ) มีระดับคุณภาพเป็น 3 ระดับคือ ดี พอใช้ ปรับปรุง และระยะสองคือการประเมินจากการตรวจเยี่ยมพิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ของ IQA ด้วยการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ดร.นันทากล่าวต่อว่า การปรับเปลี่ยนเป็นการประเมินรูปแบบออนไลน์แบ่งระดับคุณภาพเป็น 5 ระดับคือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง โดยตั้งแต่เดือนธ.ค.2563 ที่ถือเป็นช่วงแรกในการเริ่มการประเมินคุณภาพภายนอกรอบปี 2564 สมศ.ได้ดำเนินการวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษาจำนวน 3,831 แห่งเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างส่งรายงานผลการประเมินไปยังสถานศึกษา

ดร.นันทากล่าวต่อว่า การประเมินคุณภาพภายนอกรอบใหม่ สมศ.ได้วางเป้าหมายไว้ว่าในปี 2564 ต้องประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาได้อย่างน้อย 17,000 แห่งซึ่งจากข้อมูลล่าสุดในวันที่ 2 มี.ค.2564 มีสถานศึกษาส่ง SAR มาแล้วเกินกว่าจำนวนที่ สมศ.ได้ตั้งเป้าหมายไว้

ด้านซิสเตอร์ ดร.บุษบา ชูวิรัช อธิการิณีโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กล่าวว่า โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เป็นโรงเรียนภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนประมาณกว่า 2,100 คน จากการประเมินในระยะแรกด้วยการวิเคราะห์ SAR ผลการประเมินของโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ทางโรงเรียนต้องการยกระดับมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้นจึงได้ยื่นความประสงค์ไปยังสมศ. เพื่อขอเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกในระยะสองเพิ่มเติม เนื่องจากทางโรงเรียนเห็นว่าการประเมินในระยะสองเป็นการประเมินในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งไม่ได้รบกวนเวลาเรียนของนักเรียน หรือรบกวนเวลาสอนของครูแต่อย่างใด ดังนั้นการตัดสินใจเข้ารับการประเมินในระยะสองสถานศึกษาจึงหวังว่านอกจากมาตรฐานการประเมินที่จะต้องออกมาในระดับดีเยี่ยมแล้ว โรงเรียนจะได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ รู้ว่าจุดเด่นของโรงเรียนคืออะไรเพื่อให้โรงเรียนสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ การศึกษา - สมศ.พอใจประเมินโรงเรียนตามเป้า
ข่าวที่เกี่ยวข้อง