สดจากเยาวชน - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาข้อมูลสุขภาพ

20 ก.ย. 2564 - 11:35 น.

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาข้อมูลสุขภาพ – เพื่อตอบสนองการขยายตัวอย่างรวดเร็วของข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดตั้งหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

อาจารย์ น.สพ.ดร.พีรุทย์ เชียรวิชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนกลยุทธ์การสรรหาและการคัดเลือก คณะแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้คือผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ข้อมูลให้มีทักษะ 5 ด้าน ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักในคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะทางสังคม และเป็นนักปฏิบัติ ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ข้อมูลให้มีความรู้ด้านซอฟต์แวร์การประยุกต์ ใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพและสุขภาพของประชาชน


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ข้อมูลสุขภาพ ใช้เวลาทั้งสิ้น 4 ปี รวมจำนวน 125 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น กลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูล เรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ จัดเก็บข้อมูลประเภทต่างๆ โดยเฉพาะ ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ลงมือวิเคราะห์ข้อมูลจริง ทดลอง เขียนโปรแกรม และลองนำโปรแกรมดังกล่าวไปใช้งาน อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา อาทิ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และระบบข้อมูล ผู้จัดการซอฟต์แวร์และข้อมูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ค่าเล่าเรียน 56,000 บาท ในปีการศึกษา 2565 จำนวน รับเข้าศึกษา รวม 40 คน คลิกข้อมูลเพิ่มเติมที่ http:// www.pccms.ac.th

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สดจากเยาวชน - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาข้อมูลสุขภาพ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง