นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการ “โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG” โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นที่ปรึกษาโครงการ ช่วงเดือนก.พ.-มี.ค. จะลงพื้นที่พบปะสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย 20 กลุ่ม ครอบคลุม 4 ภูมิภาค เพื่อหารือและสัมภาษณ์เชิงลึก สอบถามแนวทางการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค เป้าหมายการพัฒนา รวมทั้งความต้องการได้รับความ ช่วยเหลือจากภาครัฐ

ทั้งนี้ หลังจากที่ได้คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนต้นแบบแล้ว ในช่วงปลายเดือนเม.ย. จะจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 2 กลุ่ม ภาคการผลิตสินค้า และภาคบริการ รวมทั้ง เปิดโอกาสให้วิสาหกิจชุมชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มาให้ความรู้ ด้านการทำธุรกิจ เช่น การพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ การสร้าง เรื่องราว การสร้างแบรนด์ รวมถึงการทำตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ จากนั้นจะถอดบทเรียนความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนทั้งภาคการผลิตสินค้าและภาคบริการ เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG และเผยแพร่แนวทางการดำเนินธุรกิจต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน