นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมมหาเถรสมาคม เลขาธิการมหาเถรสมาคม เสนอว่า สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้มีลิขิต ที่ จญ.ก.178/2566 ลงวันที่ 24 ก.ย.2566 แจ้งตามรายงานของพระธรรมวชิราภรณ์ เจ้าคณะภาค 13 ว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 22/2566 เมื่อวันที่ 11 ก.ย.2566 ที่ประชุมได้มีมติที่ 605/2566 อนุมัติให้มีตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง และมติที่ 606/2566 อนุมัติให้มีตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง จึงเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี และรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 รูป ดังนี้ 1.พระวชิรคุณากร (วรรณะ ทัสสนีโย) อายุ 71 ปี พรรษา 54 เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และเจ้าคณะอำเภอสัตหีบ ซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นรูปที่ 3 และ 2.พระมหาโกรศชนรรทน์ สุเมธโส อายุ 42 ปี พรรษา 22 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี และรองเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เป็นรูปที่ 3

การเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี และรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ทั้ง 2 รูปดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ข้อ 6 ข้อ 14 (1) (3) (4) และข้อ 16 โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการตามลำดับจนถึงเจ้าคณะใหญ่หนกลางแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ และให้ดำเนินการได้ทันที

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน