นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมมหาเถรสมาคม เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้มีลิขิตที่ จญ.ก.205/2566 ลงวันที่ 21 พ.ย.2566 แจ้งตามรายงานของพระเทพวชิรนันทาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ได้เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จ.นนทบุรี ตามที่เจ้าอาวาสพิจารณาคัดเลือกเสนอ จำนวน 3 รูป ดังนี้

1.พระมหาณัฐภัทร ฐิตวชิรเมธี อายุ 53 ปี พรรษา 32 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ในหน้าที่ฝ่ายศาสนศึกษา 2.พระครูพิมลสรกิจ (ปั๋นแก้ว ธัมมวิตักโก) อายุ 57 ปี พรรษา 37 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทาน รังสฤษดิ์ ในหน้าที่ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 3.พระครูปลัดบุญฤทธิ์ ฐิตเมโธ อายุ 29 ปี พรรษา 10 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ในหน้าที่ฝ่ายสาธารณูปการ

การเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี ดังกล่าวได้ปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ข้อ 6 ข้อ 26 และข้อ 32 ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการตามลำดับจนถึงเจ้าคณะใหญ่หนกลางแล้ว ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ และให้ดำเนินการได้ทันที

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน