นายพงศ์พล โยธินทวี รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 28/2566 เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า พระพรหมโมลี (สุชาติ ธัมมรตโน) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทน เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ได้มีลิขิต ที่ จญ.น.159/2566 ลงวันที่ 27 พ.ย.2566 แจ้งตามรายงานของพระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สัมมาปัญโญ) รองเจ้าคณะภาค 5 ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะภาค 5 ว่า ได้เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มา โดยเรียบร้อย และไม่ทุพพลภาพหรือพิการ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5 จำนวน 2 รูป คือ 1.พระราชธรรมคณี (นารถ ลวณรักโข) อายุ 86 ปี พรรษา 66 เจ้าอาวาส วัดศรีรัตนาราม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5

2.พระสุขวโรทัย (จง จัตตมโล) อายุ 89 ปี พรรษา 69 เจ้าอาวาสวัดสังฆาราม ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5

การเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5 ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 28 (พ.ศ.2546) แก้ไขเพิ่มเติมกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ข้อ 3 วรรคสอง โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการตามลำดับจนถึงเจ้าคณะใหญ่ หนเหนือแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งทั้ง 2 รูปให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5 และให้ดำเนินการได้ทันที

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน