บทบรรณาธิการ : ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

28 ก.ค. 2564 - 03:24 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน : บทบรรณาธิการ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา คล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

หลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ พระราชทานอารักขาแก่ปวงชนชาวไทย ตามโบราณราชประเพณี

ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

ยังความปลาบปลื้มปีติแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ต่างแซ่ซ้องเปล่งถ้อยคำว่า “ทรงพระเจริญ” สนั่นทั้งแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ที่จะจำเริญรอยตาม สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์ ความสุข ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว ความผาสุก ตลอดจนความอยู่ดีกินดีของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าโดยถ้วนหน้า

ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพระราชภารกิจน้อยใหญ่ เคียงข้างพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนี มาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศและฐานันดรศักดิ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรเป็นล้นพ้น

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งเวียนมาบรรจบอีกครั้ง สมควรที่ปวงชนชาวไทยจะได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญกุศลตามความเชื่อของแต่ละศาสนา เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ อันเป็นพระราชดำริให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศ สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่น ยอมเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ

ในช่วงที่ประเทศไทยเกิดโรคระบาดอันตราย ทรงมีน้ำพระทัยพระราชทานรถตรวจหาเชื้อชีวนิรภัย ตลอดจนจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆ อย่างเท่าเทียม

เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยในครั้งนี้ ปวงชนชาวไทยจึงร่วมใจกันถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ บทบรรณาธิการ : ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง