“จาตุรนต์” โวย โดน คสช.อายัดบัญชีกว่า4ปี เพราะ ‘ไม่ไปรายตัวหลังรัฐประหาร!’

“จาตุรนต์ ฉายแสง” ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นศาลรัฐธรรมนุญ ร้องคำสั่งคสช. ที่ระงับธุรกรรมการเงิน ขัดกับรัฐธรรมนูญ โวย โดนอายัดบัญชีมา4ปี เพราะ แค่ไม่ไปรายงานตัวต่อ คสช.

“จาตุรนต์ ฉายแสง” ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นศาลรัฐธรรมนุญ ร้องคำสั่งคสช. ที่ระงับธุรกรรมการเงิน ขัดกับรัฐธรรมนูญ โวย โดนอายัดบัญชีมา4ปี เพราะ แค่ไม่ไปรายงานตัวต่อ คสช.

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.นายจาตุรนต์ ฉายแสง แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า วันเดียวกันนี้ได้มอบให้ทนายความยื่นเรื่องถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา 230 และ 231 แห่งรัฐธรรมนูญ ว่าคำสั่งคสช.ที่ 10/2557 เป็นคำสั่งที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เนื่องจากคำสั่งได้รับความเดือดร้อนจากคำสั่งดังกล่าวที่ระงับธุรกรรมการเงินมากว่า 4 ปี

นายจาตุรนต์ ระบุว่า คำสั่งคสช. ดังกล่าว เป็นคำสั่งที่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เป็นคำสั่งที่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และ กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล และมีการกำหนดโทษทางอาญาหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายแก่บางคนเป็นการเฉพาะ ไม่ได้มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปตามหลักการออกกฎหมาย เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 26 วรรคสอง และการคงคำสั่งไว้โดยปราศจากเหตุผลและความจำเป็น ซึ่งขัดต่อมาตรา87 ทั้งที่ผู้ถูกออกคำสั่งมิได้มีพฤติการณ์ก่อความไม่สงบในบ้านเมือง แต่เป็นเพราะไม่ไปรายงานตัวต่อคสช. และเมื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งกลับอ้างว่าให้มาขออนุญาตเป็นครั้งไป ซึ่งเป็นการไม่สมควร จึงเป็นคำสั่งที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เพียงเพราะผู้ถูกออกคำสั่งมีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่าง ตามอันขัดต่อหลักการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 อีกทั้งคำสั่งดังกล่าวไม่ได้กำหนดระยะเวลาของคำสั่งไว้ และการจะยกเลิกคำสั่งก็มีความยุ่งยาก

นายจาตุรนต์ กล่าวว่า รัฐต้องจัดให้มีการพัฒนากฎหมายให้ทันสมัย ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระและขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ทำให้กลไกของรัฐ สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม จัดให้มีการประเมินผลกระทบของร่างกฎหมายที่เสนอ รวมทั้งจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการตรากฎหมายและกฎรัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเคร่งครัด รวดเร็ว และเป็นธรรม คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล มิให้เกิดการล่วงละเมิดทั้งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือโดยบุคคลอื่น รัฐต้องจัดระบบงานของรัฐและกระบวนการยุติธรรมให้อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่าง มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เท่าเทียมกัน และเสียค่าใช้จ่ายน้อย ป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์จากประชาชน โดยมิชอบ รวมทั้งส่งเสริมการให้ความรู้ทางกฎหมายและการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จัดให้มีกลไกการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการยุติธรรมชุมชนและกระบวนการยุติธรรมทางเลือก และสนับสนุนให้ประชาชนและองค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมและการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และขัดต่อวาระแห่งชาติของรัฐบาลปัจจุบัน สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

บทความก่อนหน้านี้หักอกบาร์ซ่า – กรีซซ์มันน์ ประกาศออกทีวีสเปนอยู่กับ “ตราหมี”ต่อฤดูกาลหน้า
บทความถัดไปสาวผวา! แท็กซี่จอดรถบนฟุตปาธ-เดินตามถ่ายรูป โวยลั่น “เป็นขนส่งหรือไง”