รายงานพิเศษ : กรอบ150วัน-เลือกตั้งให้เสร็จ?

150วัน-เลือกตั้งให้เสร็จ

กรอบ150วันเลือกตั้งให้เสร็จ?

กรอบ150วันเลือกตั้งให้เสร็จ?จากการที่รัฐบาลยังไม่ออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งส.. ทำให้โรดแม็ป 24 ..ต้องเลื่อนออกไป

ขณะที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุวัน เลือกตั้งที่เหมาะสมคือ 24 มี.. ซึ่งไม่ทับซ้อนกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส่วนคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต) เล็งกำหนดวันที่ 10 มี..

หลายฝ่ายเรียกร้องให้กกต.กำหนดวันเลือกตั้งให้ชัดเจนโดยเร็ว พร้อมตั้งคำถามเรื่อง การจัดเลือกตั้งในกรอบ 150 วันหลังพ...ว่าด้วยการเลือกตั้งส..มีผลบังคับใช้ รวมประกาศผลเลือกตั้งหรือไม่

หากรวมประกาศผลมองว่าวันดีสุดคือ 10 มี.. เพื่อประกาศผลให้ได้ก่อน 9 .. ซึ่งอยู่ในกรอบ 150 วัน หากจัด 24 มี..เสี่ยงถูกร้องเลือกตั้งโมฆะ ถ้าประกาศผลไม่ทัน 9 ..

พัฒนะ เรือนใจดี

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักการตามมาตรา 264 ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ กำหนดไว้ว่า ทันทีที่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(...)ว่าด้วยการ เลือกตั้งส..ออกมา ต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง ภายใน 150 วัน

กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้วันที่ 11 ..2561 ถ้านับไปอีก 150 วัน จะตกวันที่ 9 .. ฉะนั้นสามารถจัดการเลือกตั้งวันไหนก็ได้ ไม่ให้เกินวันที่ 9 ..

คำว่าจัดการเลือกตั้ง ไม่รวมถึงการประกาศรับรองผลของกกต. ถ้าจัดการเลือกตั้งก่อนวันที่ 9 .. คือยังอยู่ระหว่างที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งจัดได้ทั้งวันที่ 10 มี.. หรือ วันที่ 24 มี.. การประกาศรับรองผลต่างๆ เป็นขั้นตอนภายหลัง ซึ่งเจตนารมณ์ของคนร่างรัฐธรรมนูญนี้ให้ไม่เกิน 150 วัน ไม่รวมการประกาศผลรับรองส..ของกกต.

สำหรับความเหมาะสมในการจัดเลือกตั้งที่ใกล้วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หรือการมีสัญญากับประชาชนของรัฐบาลว่าจะต้องเป็นวันที่ 24 .. ต้องมีการเลือกตั้งนั้น เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องนำไปขบคิด อันนี้ไม่ใช่กฎหมาย แต่เป็นการสัญญากับประชาชน

ส่วนตัวมองว่าการเลือกตั้งที่น่าจะเหมาะสมที่สุดคือวันที่ 10 มี.. เพราะเป็นวันที่อยู่ในช่วงที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่เกิน 150 วัน และไม่ได้ใกล้กับช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กรณีที่มีคนมองว่าการเลื่อนเลือกตั้งจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดความขัดแย้งนั้น ถ้ามีการพูดคุยและทำความเข้าใจให้ชัดเจนกับ พี่น้องประชาชน เรื่องความขัดแย้งคงไม่มี เพราะตามที่มีการตั้งตุ๊กตาในวันที่ 10 มี.. และ 24 มี.. เป็นระยะการเลื่อนเลือกตั้ง ที่ไม่ไกลมากเท่าไร เพียงแต่กกต.จะเคาะเลือกตั้งวันไหน ซึ่งจะมีการพูดถึงวันเลือกตั้งที่แน่นอนได้ต้องให้พระราชกฤษฎีกาการ เลือกตั้งส..ออกมาก่อน

มองว่าหากมีความชัดเจนอย่างนี้ทางพรรคการเมือง และพี่น้องประชาชนรับได้

เรื่องการกำหนดวันเลือกตั้ง ตัวเริ่มต้นต้องเริ่มจากรัฐบาลก่อน ที่ต้องออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งส.. เมื่อออกมาแล้วจะส่งไม้ต่อให้กับกกต.เป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้ง ซึ่งขณะนี้กกต.ไม่สามรถ ทำอะไรได้เต็มที่

หากพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งส..ออกมาแล้ว ทางกกต.ก็สามารถกำหนดวันเลือกตั้ง การประกาศผล การรายงานตัวของส.. ในวันไหนได้

ตระกูล มีชัย

อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ควบคู่กับนายกรัฐมนตรี ตรงนี้เราไม่รู้ว่ากระบวนการของการเสนอโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชกฤษฎีกาไปถึงจุดไหน

ถ้าเผื่อมาถึงวันนี้แล้วพระราชกฤษฎีกายังไม่ประกาศใช้ ก็ยังกำหนดวันเลือกตั้งไม่ได้ เพราะวันเลือกตั้งจะถูกกำหนดโดยห้วงเวลาของมันเอง

ดังนั้น ณ วันนี้ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาประกาศใช้หรือรัฐบาลยังไม่เสนอก็ยังทำอะไรไม่ได้ ซึ่งไม่แน่ใจว่าทางรัฐบาลได้เสนอไปแล้วหรือยัง

แต่แน่นอนว่าวันที่ 24 ..นั้นคงไม่ทันเลือกตั้ง เพราะจะเหลือเวลาในการให้พรรคการเมืองหาเสียงน้อยมาก แต่ถ้ามีพระราชกฤษฎีกาให้เลือกตั้งออกมาแล้ว เรายังพอจะได้รู้วันเลือกตั้งบ้าง แต่เมื่อยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาก็ยังไม่สมควรพูดอะไรมาก

ส่วนเรื่องการกำหนดวันเลือกตั้งนั้นนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ไม่ควรออกมาพูด เพราะจะเกิดความไขว้เขว อีกทั้งถือว่าไม่ใช่หน้าที่ของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่จะมาชี้ว่าวันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสม แต่มีหน้าที่เพียงให้ข้อมูลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมากกว่า

การกำหนดวันเลือกตั้งนั้นเป็นหน้าที่ของกกต. ซึ่งถ้าพูดมากเกินไปจะเป็นการชี้นำ กดดันทำให้กกต.อยู่ใต้อำนาจรัฐบาล มันจะมีผลเสีย เพราะถ้ามีเรื่องขึ้นมากกต.ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ นายวิษณุไม่ได้เป็นคนรับผิดชอบอะไรด้วย

ส่วนความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งถ้าต้องเลื่อนเลือกตั้งก็ต้องพิจารณาด้วยเหตุและผล วันที่พระราชกฤษฎีกาให้เลือกตั้งมีมาแล้ว วันนั้นจึงถือว่าแสดงความคิดเห็นได้

ด้านกรอบ 150 วันที่มีปัญหานั้นกกต.ต้องพิจารณาว่ารวมถึงการประกาศผลเลือกตั้งด้วยหรือไม่ เมื่อมีปัญหาก็ต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

แต่ต้องเผื่อใจด้วยเพราะเคยมีหลายกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่วินิจฉัย เพราะอ้างว่าเรื่องที่ส่งมานั้นยังไม่เกิด แต่ถ้าต้องการเพื่อความแน่นอนก็ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความดีสุด

ถ้าไม่มีการตีความ เลือกตั้งแล้วมีการร้องเรียนกันก็ต้องยอมรับว่ากกต.จะเหนื่อยขึ้น

ฉะนั้นตอนนี้กกต.ต้องเร่งวินิจฉัยตีความเอาเองว่า 150 วันนั้นรวมถึงวันประกาศผลเลือกตั้งด้วยหรือไม่

ตอนนี้ฝ่ายบริหารควรเลิกพูดถึงวันไหนเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ยิ่งพูดมาก ยิ่งทำตัวเหมือนผู้แทรกแซงองค์กรอิสระ ซึ่งไม่ควรทำ

เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งแล้ว ด้วยความเป็นองค์กรอิสระและความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการเลือกตั้ง กกต.สามารถตัดสินกำหนดวันเลือกตั้ง ได้อย่างมีเหตุและผลเอง

ธนพร ศรียากูล

นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปจากเดิม คือวันที่ 24 ..นี้ คงเป็นผลจากการมีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ซึ่งเป็นพระราชพิธีอันสำคัญยิ่ง และคงมีส่วนที่เกี่ยวเนื่องทั้งช่วงก่อน และหลังงานพระราชพิธี ตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาพูด

หากดูกำหนดการหลายอย่าง คงมีช่วงเวลาที่มีความทับซ้อนกันหลายช่วงกิจกรรม

ดังนั้น การเลื่อนวันเลือกตั้งในครั้งนี้ ทุกฝ่ายทั้งรัฐบาล และกกต.คงได้ประเมินแล้วว่ายังอยู่ในกรอบเวลาตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด และเพื่อให้สมพระเกียรติของงานพระราชพิธีอีกด้วย

หากพิจารณากันให้ดีโปรแกรมการเลือกตั้งในวันที่ 24 .. เป็นที่รับรู้โดยทั่วไป และเปิดเผย ซึ่งรัฐบาลยืนยันมาตลอดว่าเป็นวันดังกล่าว หากวันนี้การเลื่อนเลือกตั้งจะทำให้ประชาชนคิดว่ารัฐบาลผิดคำพูดอีกโดยที่ไม่มีเหตุผล คิดว่าคงเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผล นั่นหมายความว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องคงพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ทุกฝ่ายโดยเฉพาะกกต. คงนำปฏิทินกิจกรรมมาพิจารณาโดยรอบคอบ ประกอบกับเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญกำหนด ได้วันที่ 10 มี.. หรือ 24 มี.. จะเห็นว่า ต่างกันเพียง 14 วัน ส่วนตัวจึงไม่คิดว่าเป็นประเด็นอะไรเพราะไม่ต่างกัน

แค่ขอให้ประกาศออกมาให้ชัดเจนเร็วที่ี่สุด อย่าทำให้คลุมเครือ

ขณะที่ในส่วนของรัฐบาลมีภาระหน้าที่ คือการเร่งประกาศพระราชกฤษฎีกา การเลือกตั้ง เพื่อที่กกต.จะได้กำหนดวันก็จะเกิดความชัดเจนเอง

ในส่วนของพรรคการเมืองสิ่งที่ทำได้ในขณะนี้ คือการรณรงค์หาเสียงโดยที่ไม่ต้องรอพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง เพราะขณะนี้พรรคการเมืองสามารถเตรียมตัวได้แล้ว

ส่วนกรอบเวลา 150 วัน ต้องดูตามรัฐธรรมนูญ ที่ระบุว่าต้องทำให้เสร็จสิ้น หากไม่หมายรวมถึงการประกาศผลการเลือกตั้งจะเรียกว่าเสร็จสิ้นกระบวนการได้อย่างไร

ทราบว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญบางท่านหมายความว่าแค่หย่อนบัตรก็ถือว่าเสร็จสิ้น ในฐานะนักวิชาการคงต้องท้วง เพราะเห็นว่าต้องมีคนรับรองผลจึงจะแล้วเสร็จ กกต.ต้องนำไปพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญ

วันนี้กกต.ควรต้องอธิบายให้สังคมได้รับทราบถึงกระบวนการต่างๆ การกำหนดวันก็ขอให้ชัดเจนอธิบายได้ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อประชาชน

วันนี้รัฐบาลกับกกต.แทบจะไม่ได้สร้างความกระจ่างให้ประชาชนได้เข้าใจเลย

สดศรี สัตยธรรม

อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ขณะนี้ทั้งรัฐบาล และกกต.มีการสรุปกันว่าวันที่ 24 ..ไม่สามารถจัดเลือกตั้งได้ แต่จะเลื่อนไปในเดือนมี.. ซึ่งไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเลื่อนให้ใกล้วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเกินไป

ส่วนปัญหาที่มีการพูดกันว่ากรอบการเลือกตั้ง 150 วันสิ้นสุดวันไหนกันแน่ เป็นวันที่จัดการเลือกตั้งหรือประกาศผลการเลือกตั้ง ซึ่งฝ่ายที่ร่างรัฐธรรมนูญคือ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญระบุว่าเป็นวันที่กกต.จัดการเลือกตั้ง ไม่ได้รวมถึงวันที่ประกาศผล

ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ระบุวันเลือกตั้ง ที่จะต้องไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดคือวันที่ 9 ..

นั่นเป็นความเห็นของนายวิษณุว่ากรอบ 150 วันจะเป็นวันที่กกต.จัดการเลือกตั้ง แต่ยังมีหลายฝ่ายที่แย้งว่าต้องเป็นวันที่กกต.ประกาศผล

ประเด็นนี้มีความสำคัญมาก ถ้าจะให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นน่าจะเสนอเรื่องนี้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความว่า 150 วันนับจนถึงวันที่เท่าไหร่

แทนที่จะเอาช่วงเวลาที่โต้เถียงกัน ไปพิสูจน์ว่า 150 วันสิ้นสุดวันไหนจะดีกว่า

ส่วนผู้ที่จะเสนอให้ตีความน่าจะเป็นรัฐบาลหรือกกต.ที่ยื่นเรื่องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน แล้วผู้ตรวจการแผ่นดินจะเป็นผู้พิจารณาเสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตีความเรื่องนี้

ถ้ามีการเสนอตีความแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่า 150 วันมีผลรวมไปถึงวันประกาศผลเลือกตั้ง อาจจะไปชนกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ถือเป็นงานสำคัญของประเทศ ก็ต้องพิจารณากันให้รอบคอบ

หากไม่มีการตีความในเรื่องนี้ ฝ่ายที่แพ้เลือกตั้งอาจใช้ช่องว่างตรงนี้ร้องเรียนให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ ก็จะมีปัญหาตามมา

จึงไม่ควรให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นก่อนการตีความเรื่องนี้ โดยเฉพาะขณะนี้ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ถ้าจะให้แก้ปัญหานี้ได้ควรให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความชี้ขาดในช่วงเวลาที่เป็นสุญญากาศแบบนี้

ถ้าศาลรัฐธรรมนูญชี้มาอย่างไรจะเป็นการแก้ปัญหานี้ได้ง่ายกว่า และจะปลอดภัยที่สุด

ส่วนวันเลือกตั้งกกต.ยังไม่สามารถกำหนดได้จนกว่าจะมี พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง

การกำหนดวันตอนนี้จึงเป็นเพียงการตั้งตุ๊กตาไว้เท่านั้น

ที่สำคัญคือ ควรตีความเรื่องนี้ให้เกิดความชัดเจนก่อน


คลิกอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้คิดว่าอยู่คอนเสิร์ต! ค่ายลูกเสือ2019 แสงสีเสียง จัดเต็ม จังหวะสุดโจ๊ะ(คลิป)
บทความถัดไปโรงเรียนยุคใหม่! กรุงเทพคริสเตียน อนุญาตให้ใส่ ชุดไปรเวท มาเรียนได้