ครม.ตั้ง ‘บิ๊กเล็ก’ อดีตเลขาสมช. นั่งที่ปรึกษานายกฯ หลังเพิ่งเกษียณเมื่อ 30 ก.ย.

5 ต.ค. 2564 - 15:11 น.

ครม.ตั้ง ‘บิ๊กเล็ก’ อดีตเลขาสมช. นั่งที่ปรึกษานายกฯ หลังเพิ่งเกษียณเมื่อ 30 ก.ย. พร้อมพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการ-ข้าราชการการเมืองอีกหลายตำแหน่ง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 5 ต.ค.64 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 2 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้ 1. นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการสำนักงาน (ผู้อำนวยการระดับสูง) สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ. ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.64

และ 2. นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์ ผู้อำนวยการสถาบัน (ผู้อำนวยการระดับสูง) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.64 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้ง นายนพดล พลเสน เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง

ครม.เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค.64 เป็นต้นไป


ครม.เห็นชอบการต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 ถึงวันที่ 30 ก.ย.65 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอการแต่งตั้ง นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค.64 เป็นต้นไป

ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งน.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)] ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค.64 เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ครม.ตั้ง ‘บิ๊กเล็ก’ อดีตเลขาสมช. นั่งที่ปรึกษานายกฯ หลังเพิ่งเกษียณเมื่อ 30 ก.ย.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง