อ่วม 2 คดีซ้อน! ปปช. ฟัน อาญา-วินัยร้ายแรง เจ้าพนักงานที่ดินสุราษฎร์ธานี-กำนัน พร้อมพวก เอาที่เขาบนเกาะสมุย ออกโฉนดมิชอบ สั่งเพิกถอนด้วย

วันที่ 21 ต.ค.2566 นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) กล่าวว่า คณะกรรมการป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด กรณีกล่าวหา นายเจริญ (สงวนนามสกุล) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย กับพวก ออกโฉนดที่ดินเลขที่ 40410 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมิชอบ

พบข้อเท็จจริงจากการไต่สวนว่าเมื่อปี 2551 นางจินตนา (สงวนนามสกุล) นายสุริญญา (สงวนนามสกุล) นายเคี่ยม (สงวนนามสกุล) ร่วมกันนำ ส.ค.1 เลขที่ 311 ซึ่งได้ออกเป็นโฉนดเลขที่ 24837 ตั้งแต่ปี 2550 มาสวมเพื่อขอออกโฉนดที่ดินเลขที่ 40410 ซึ่ง นายประวิทย์ (สงวนนามสกุล) หัวหน้างานฝ่ายทะเบียน และ นายพิชัย (สงวนนามสกุล) หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ต้องมีคำสั่งไม่รับคำขอแต่กลับมีคำสั่งรับคำขอ และส่งเรื่องให้ฝ่ายรังวัดดำเนินการ

โดยมี นายเจริญ (สงวนนามสกุล) กำนันตำบลบ่อผุดเป็นผู้นำชี้รังวัด และรับรองว่าที่ดินที่นำมารังวัดถูกต้องตรงตามหลักฐาน และไม่ทับที่หลวงหวงห้าม หรือที่สาธารณะประโยชน์

อีกทั้ง นายพิชัย (สงวนนามสกุล) นายวันชัย (สงวนนามสกุล) นายโชคดี (สงวนนามสกุล) และ นายชัยศิษฐ์ (สงวนนามสกุล) ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสภาพที่ดิน ร่วมกันจัดทำบันทึกตรวจสภาพที่ดิน โดยละเว้นไม่ตรวจสอบความถูกต้องตรงแปลงของ ส.ค.1 เลขที่ 311

โดยมีเจตนาเพื่อให้นายเจริญ ที่เป็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ใช้เป็นหลักฐานออกโฉนดที่ดินให้กับนางจินตนา ทั้งที่ในความเป็นจริงที่ดินที่นำมารังวัดเป็นที่ดินที่ไม่มีหลักฐานสำหรับที่ดิน

อีกทั้งผลการตรวจสอบของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า ที่ดินแปลงโฉนดที่ดิน 40410 (42655 และ 42654 แปลงแบ่งแยก) อยู่ในเขตเขา ส่วนใหญ่มีความลาดชัน เกิน 35 เปอร์เซ็นต์ จึงต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ข้อ 5 ข้อ 14 (2) (3) และ (5)

เมื่อคณะกรรมการป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติ

1.นายเจริญ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย , นายประวิทย์ หัวหน้างานฝ่ายทะเบียน มีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 และมาตรา 157 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

2.การกระทำของ นายพิชัย นายวันชัย นายโชคดี และ นายชัยสิทธ์ มีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 ประกอบมาตรา 86 มาตรา 151 และมาตรา 157 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

3.การกระทำของ นายเจริญ (กำนันบ่อผุด) มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 มาตรา 151 และมาตรา 157 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

4. การกระทำของ นางจินตนา นายสุริญญา และ นายเคี่ยม มีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 และมาตรา 151 ประกอบมาตรา 86

ให้ส่งสำนวนการไต่สวนและคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาในศาล และให้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ นายชัยศิษฐ์ และ นายประวิทย์ หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษา และขอให้ศาลมีคำสั่งพิจารณาเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 40410 (42654 และ 42655 แปลงแบ่งแยก) ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และส่งสำนวนไต่สวนและคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการทางวินัยตามฐานความผิดดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม นายเจริญ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับพวก ออกโฉนดที่ดินเลขที่ 40661-40663 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมิชอบ อีกคดีหนึ่ง ซึ่งจากการไต่สวนพบว่าในปี 2551 นายสนธยา (สงวนนามสกุล) นำส.ค.1 เลขที่ 270 ออกโฉนด แล้วมาสวม เพื่อขอออกโฉนดเป็น 3 แปลงดังกล่าว

โดยมี นายเจริญ กำนันตำบลบ่อผุด เป็นผู้รับรองที่ดินรังวัดถูกต้องเช่นเดิม และมี นายพิชัย นายวันชัย นายชัยสิทธ์ เป็นคณะกรรมการตรวจสภาพที่ดินเช่นเดิม โดยร่วมกันจัดทำบันทึกตรวจสภาพที่ดินโดยละเว้นไม่ตรวจสอบความถูกต้องของส.ค.1 เลขที่ 270

ทั้งที่ในความเป็นจริงที่ดินที่นำรังวัดเป็นที่ดินที่ไม่มีหลักฐานสำหรับที่ดิน โดยมีเจตนาเพื่อให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช้เป็นหลักฐานออกโฉนดให้กับนายสนธยา

อีกทั้งผลการตรวจสอบของกรมพัฒนาที่ดินพบว่า ที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 40661-40663 อยู่ในเขตเขาส่วนใหญ่มีความลาดชันเกิน 35% จึงต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน

คดีนี้ คณะกรรมการป.ป.ช.พิจารณาแล้วมีมติ นายเจริญ นายพิชัย นายวันชัย นายชัยสิทธ์ มีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 และมาตรา 157 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

ส่วนการกระทำของ นายเจริญ (กำนันบ่อผุด) มีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฏหมายอาญามาตรา 151 และมาตรา 157 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

สำหรับ การกระทำของ นายสนธยา มีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 ประกอบมาตรา 86

ให้ส่งสำนวนไต่สวนและคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลและให้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ นายชัยศิษฐ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษา

และขอให้ศาลมีคำสั่งพิจารณาเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 40661-40663 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และส่งสำนวนไต่สวนและคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการทางวินัยตามฐานความผิดดังกล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน