ปลัดสำนักนายกฯ เซ็นตั้งรักษาราชการ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ‘สุดฤทัย-ทัศนีย์-คเชนทร์’

วันที่ 15 พ.ย.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 382/2566 เรื่องการแต่งตั้งรักษาราชการแทน(รรท.) เนื้อหาระบุว่า ตามคำสั่งสำนักนายกฯที่ 244/2566 ลงวันที่ 21 กย.2566 แต่งตั้ง รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามลำดับ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2566 เป็นต้นไปแล้วนั้น

เพื่อให้ระเบียบราชการเป็นไปด้วยความเหมาะสม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 46 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 244/2566 ลงวันที่ 23 ก.ย.2566 และให้แต่งตั้งข้าราชการเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามลำดับ ดังนี้

1.นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
2.นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
3.นายคชนทร์ กรรณิกา ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน