สงขลา เตรียมยื่น 4 ข้อ เสนอ “นายกฯ เศรษฐา – นายกฯ อันวาร์” หารือไทย-มาเลเซีย กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว การค้าชายแดน กระชับความสัมพันธ์สองประเทศ

27 พ.ย. 66 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดทำประเด็นข้อเสนอสำหรับการหารือ ระหว่างไทย–มาเลเซีย

กรณีประชุมหารือของนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน และนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นายอันวาร์ อิบราฮิม ด่านพรมแดนสะเดา ผ่านกลไกการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จ.สงขลา ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 66 มีประเด็นข้อเสนอที่สำคัญ 4 ประเด็น

1. เสนอรัฐบาลหารือมาเลเซียเร่งผลักดัน โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่-บูกิตาฮิตัม เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (เชื่อมระหว่างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัม) ระยะทาง 875 เมตร

ระยะที่ 1 จังหวัดสงขลา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ดำเนินโครงการฯงานถนนเชื่อมด่านสะเดา (บางส่วน) และงานปรับปรุงเพิ่มเสถียรภาพลาดไหล่เขา งบประมาณ 76,045,600 บาท ระยะทาง 575 เมตร ความกว้าง 4 ช่องจราจร มี อบจ.สงขลา เป็นผู้รับผิดชอบ โดยจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2567

ระยะที่ 2 อยู่ระหว่างประชุมหารือร่วม คณะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค (Expert Working Group: EWG) ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 3 ในเดือนธันวาคม 2566 หากได้ข้อสรุป อบจ.สงขลา จะขอรับสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างในระยะที่ 2 ผ่านกลไกคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ต่อไป

รายละเอียดโครงการระยะที่ 2 ประกอบด้วย ถนน 6 ช่องจราจร ไหล่ทาง ข้างละ 2.50 เมตร ช่องจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางรวม 300 เมตร วงเงินงบประมาณ 26 ล้านบาท โดยฝ่ายมาเลเซียจะเริ่มสำรวจพร้อมออกแบบ ในปี 2567 และดำเนินการก่อสร้างต่อไป

2. เสนอรัฐบาลเร่งรัดบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการขนส่งสินค้า/ ผู้โดยสารข้ามพรมแดนระหว่างไทย-มาเลเซีย อำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง คณะทำงานว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนไทย-มาเลเซีย ได้จัดทำร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งสินค้า/ ผู้โดยสารข้ามพรมแดนระหว่างไทย-มาเลเซียแล้ว

รอเพียงรัฐบาลมาเลเซียพิจารณาร่างสุดท้ายของบันทึกความ เข้าใจ หวังผลักดันให้การขนส่งทางถนนระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียเป็นไปตามแนวทางความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้งสองประเทศ

3. เสนอรัฐบาลผลักดันให้เกิดข้อตกลงระหว่างประเทศ อนุญาตคนไทยขาออกเดินทางเข้ามาเลเซียผ่านเครื่อง Auto channel เพื่อลดขั้นตอนการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร ผลักดันให้เกิดข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 ประเทศ สามารถเดินทางเข้าออกผ่านทาง Auto Channel โดยไม่ต้องมีตราประทับขาเข้าหรือขาออก เช่น ประเทศสิงคโปร์ และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และกระชับความสัมพันธ์ของสองประเทศ

4. เสนอรัฐบาลหารือมาเลเซียแก้ปัญหาข้อกฎหมาย เพิ่มความคล่องตัวการปฏิบัติหน้าที่ของศุลกากรไทย ณ สถานีร่วมปาดังเบซาร์ แก้ปัญหาข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์สามารถดำเนินพิธีการตรวจปล่อยสินค้าทางรถไฟ ณ สถานีร่วมแห่งใหม่ในประเทศมาเลเซีย ได้ โดยจะมีการเจรจากับประเทศมาเลเซีย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินรถไฟระหว่างราชอาณาจักร

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน