มท.2 นำคณะลงอุดรธานี ติดตามความคืบหน้านโยบายรัฐบาล ย้ำช่วงปีใหม่ตั้งจุดตรวจ 50 กม./ด่าน อย่าให้จราจรติดขัด เน้นจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

วันที่ 3 ธ.ค. 2566 ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อาคาร 1 ชั้น 5 ศาลากลางจ.อุดรธานี นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.มหาดไทย(มท.2) พร้อมด้วย นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย นำคณะลงพื้นที่ จ.อุดรธานี เพื่อประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

นายเกรียง กล่าวว่า ตนได้รับมอบหมายจากนายกฯ และรัฐบาล ให้ลงพื้นที่ จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการตรวจราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อติดตามการดำเนินงานของรัฐบาล และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เช่น การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง การแก้ไขปัญหาความยากจน หนี้นอกระบบและปัญหายาเสพติดนายเกรียง กล่าวต่อว่า นายกฯ และรัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อ “สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส” ให้กับประชาชน แต่ปัญหาอุบัติเหตุในข่วงเทศกาลปีใหม่ ปัญหาภัยแล้ง หนี้นอกระบบ และปัญหายาเสพติด ต่างเป็นเป็นปัญหาที่จะเพิ่มภาระและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบ จึงมาติดตาม เน้นย้ำ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยให้เตรียมแผนรองรับไว้ล่วงหน้า

นายเกรียง กล่าวอีกว่า วันนี้ได้เน้นย้ำกับผู้ว่าฯ อุดรธานี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าประชุมว่า 1.การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ต้องบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้และให้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

นอกจากนี้ การตั้งด่าน/จุดตรวจ จุดสกัดในปีนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการ โดยจะกำหนดให้มีการตั้งด่าน/จุดตรวจ จุดสกัดอย่างน้อย 50 กม./ด่าน (ในถนนสายหลัก) เพื่อลดปริมาณด่านเกินความจำเป็น และไม่ทำให้การจราจรติดขัด พร้อมทั้งให้พิจารณาจุดที่ตั้งด่านต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะจุดโค้งอันตราย ถนนเส้นหลักทางตรงระยะยาว

อีกทั้งให้ฝ่ายปกครอง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งด่านเชิงรุกในการเข้าไป เคาะประตูบ้าน พบปะพี่น้องประชาชน รณรงค์สร้างการรับรู้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ หรือขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด และการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%

2.การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ได้สั่งการให้จังหวัดเฝ้าระวังและติดตามประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ไม่ให้ประชาชนต้องขาดน้ำในการอุปโภคบริโภค ภาคการเกษตร เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง นอกจากนี้ยังต้องสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้น้ำ ทั้งการอุปโภคบริโภคและการเกษตร รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำชุมชน ธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นต้น

3.การแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้สินนอกระบบ ในด้านการช่วยเหลือ ให้อำเภอประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้นอกระบบลงทะเบียนผ่านช่องทาง http://debt.dopa.go.th และศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบทุกอำเภอ สายด่วนดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อติดต่อเข้ารับการช่วยเหลือ ในด้านการป้องกัน ให้อำเภอใช้กลไกไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท อีกทั้งแจ้งกำชับให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้าน เฝ้าระวังสอดส่องบุคคลที่มีพฤติการณ์ปล่อยเงินกู้ การทวงถาม การข่มขู่ ทำร้ายร่างกาย และให้รายงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ/จังหวัด เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ด้านการปราบปราม

นายเกรียง กล่าวต่อว่า หากพบเห็นการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการทวงถามหนี้ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอ/จังหวัด เข้าดำเนินการตามกฎหมายทันทีอย่างเป็นธรามต่อทุกฝ่าย นอกจากนี้ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องหนี้เทียม ที่ภาครัฐจะกลายเป็นผู้เสียหายแทน

4.ปัญหายาเสพติด ให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ/อปท. (ศป.ปส.อ/ศป.ปส.อปท.) เร่งรัดค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู และจริงจังกับการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู และให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบสังคม สอดส่อง เฝ้าระวัง ติดตามพื้นที่เสี่ยงมั่วสุม สถานบันเทิง สถานบริการอย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติด อบายมุข สิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ ด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน