ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน รมต.ภูมิธรรม รวย 49 ล้าน บ้าน 3 หลัง 11.5 ล้าน มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,537,622 บาท มีรายจ่ายรวม 1,039,120 บาท

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.66 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในส่วนของคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายเศรษฐา ทวีสิน กรณีเข้ารับตำแหน่ง 3 ราย เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2566 ได้แก่

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี แจ้งมีทรัพย์สิน 10,175,194 บาท ได้แก่ เงินฝาก 2,315,194 บาท ที่ดิน 2 แปลง 3 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้านเดี่ยว 1 หลัง มูลค่า 1.5 ล้านบาท

ยานพาหนะ 2 คัน มูลค่า 3,360,000 บาท มีสิทธิและสัมปทานได้รับจากกองมรดก มีหนี้สิน 145,504 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,548,203 บาท มีรายจ่ายรวม 681,123 บาท

ส่วนนางอภิญญา เวชยชัย คู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สิน 39,539,654 บาท ได้แก่ เงินฝาก 9,029,624 บาท เงินลงทุน 4,192,000 บาท ที่ดิน 3 แปลง 13,595,400 บาท

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้านเดี่ยว 2 หลัง ได้จากกองมรดก รวมมูลค่า 10 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 2,722,630 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,537,622 บาท มีรายจ่ายรวม 1,039,120 บาท รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 49,714,848 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 145,504 บาท

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน