Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 22 ก.พ. 2563

เบโด้ ลุยต่อเนื่องจัด Road Show ที่สกลนคร ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจชีวภาพ สานต่อโครงการ“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept”

23 ส.ค. 2562 - 09:00 น.

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือเบโด้ จัด Road Show สร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 นี้

นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือเบโด้ (BEDO) กล่าวว่า “จากแนวนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศ จึงได้ร่วมมือกับกลุ่มภาคีและเครือข่าย 16 หน่วยงาน ขับเคลื่อนการดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ให้เพิ่มมากขึ้น โดย BEDO ดำเนินงานโครงการ “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว” ตามหลัก BEDO Concept ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้ต่างๆ รวมทั้งไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของตนเอง ทั้งนี้พื้นที่ตั้งจะต้องไม่ตั้งอยู่ในเขตของกรมป่าไม้ และ กรมอุทยานแห่งขาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยส่งเสริมให้เจ้าของพื้นที่ปลูกพันธุ์กล้าไม้ที่มีความสมบูรณ์และมีความเหมาะสมตามระบบภูมินิเวศ เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการปลูกพืชทุกระดับชั้น และปลูกพืชพื้นล่าง อาทิ สมุนไพร ไม้ดอก ไม้หัว พืชผักพื้นบ้านต่างๆให้สามารถเก็บกินเก็บขายได้ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งพันธุกรรรมเพื่อการอนุรักษ์ ที่สำคัญคือส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในการเป็นแหล่งวัตถุดิบเพื่อนำมาต่อยอดเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์และบริการตาม BEDO Concept ซึ่งมีหลักสำคัญ 3 ประการ ได้แก่

1) การใช้ทรัพยากรชีวภาพชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบหลัก

2) การผลิตที่เป็นมิตรกับความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

3) การปันรายได้บางส่วนไปอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรชีวภาพ

สำหรับพื้นที่จังหวัดสกลนคร ถือเป็นชุมชนต้นแบบการสร้างพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ในรูปแบบ“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว” ตัวอย่างเช่น ชาวบ้านใน ต.บะฮี อ.พรรณานิคม และ ต.ท่าก้อน
อ.อากาศอำนวย สมาชิกในชุมชนจะช่วยกันดูแลบริหารจัดการพื้นที่แบบผสมผสาน โดยปลูกพืชพื้นถิ่น พืชหัว พืชสมุนไพร และไม้ยืนต้น บนพื้นฐานระบบนิเวศเดิมที่เป็นป่าเต็งรัง ส่งผลให้ในปัจจุบันสภาพป่าครอบครัวของสมาชิกแต่ละรายมีความอุดมสมบูรณ์ มีผลผลิตหลากหลาย อุดมไปด้วยของป่าตามฤดูกาล เช่น สมุนไพร พืชหัว (อาทิ กระเจียว) เห็ด ผักหวาน ไข่มดแดง และแมลงทางเศรษฐกิจอีกหลายชนิด ที่สร้างรายได้และสร้างความสุขให้ชุมชนบนพื้นฐานความพอเพียง อีกทั้งได้ขยายเครือข่ายการดำเนินงานไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียงอีกด้วย ซึ่งชุมชนทั้ง 2 แห่งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชุมชนต้นแบบตามหลัก BEDO Concept ยังมีตัวอย่างชุมชนในอีกหลายพื้นที่ของจังหวัดสกลนครที่ประสบความสำเร็จ สามารถสร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งจากพืชท้องถิ่นและมรดกทางภูมิปัญญาจากการทอผ้า การย้อมคราม ซึ่งจะมาร่วมแบ่งปันข้อมูลและสร้างเครือข่าย“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว” ในงานครั้งนี้ด้วย

“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว” จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความสำคัญกับการเสริมกำลังให้กับเศรษฐกิจฐานราก ประชาชนอยู่ดีกินดี มีทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นสินทรัพย์ ก่อให้เกิดการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ เพื่อเติมเต็มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ร้อยละ 15 ตามแนวนโยบายของรัฐบาล”

กิจกรรม Road Show สร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept” ในครั้งนี้ จะจัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. โดยครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ วัดโป่งคำ จังหวัดน่าน และวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ เบโด้ ลุยต่อเนื่องจัด Road Show ที่สกลนคร ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจชีวภาพ สานต่อโครงการ“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept”
ข่าวที่เกี่ยวข้อง