Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 25 ต.ค. 2563

มจพ. รับรางวัลองค์กรต้นแบบในการขยายผลจากโครงการ STRONG–จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. 

8 ก.ย. 2563 - 09:48 น.

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากพลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะมหาวิทยาลัยต้นแบบการขยายผลร่วมกับอีก 2 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด จากงานกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กร โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีการดำเนินการเชิงรุก เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนสนับสนุนการรวมตัวกันของบุคลากรเพื่อเป็นกลไกการจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) มุ่งสู่การเป็นองค์กรโปร่งใสไร้สินบน ในส่วนของ มจพ. ขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีทีมวิทยากรตัวคูณ อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม หัวหน้าทีมและทีมวิทยากรตัวคูณ นำร่องการดำเนินกิจกรรมให้กับองค์กรโดยให้บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมร่วมเป็นโค้ช ทำหน้าที่เป็นผู้นำและพี่เลี้ยงให้แก่สมาชิกในหน่วยงาน ให้ครอบคลุมในมิติของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน ส่วนรวม ปรับจิตสำนึกความละอายต่อการทำทุจริต ผ่านกระบวนการขัดเกลาของสังคม ยกระดับการรับรู้การทุจริตผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษาในทุกระดับชั้น เพื่อคัดเลือกบุคคลไปเข้ารับการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรตัวคูณในรุ่นต่อไปกับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อมาถ่ายทอดองค์ความรู้และสานต่อแนวทางการสร้างกิจกรรมป้องกันการทุจริตเชิงรุกและทำการขยายองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ดังนี้

  1. มิติบุคลากร ขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การสร้างทีมวิทยากรตัวคูณของบุคลากร ทำหน้าที่ขยายองค์ความรู้ให้กับแต่ละส่วนงาน จัดกิจกรรมให้ความรู้กับบุคลากรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ได้แก่กองกฎหมาย หน่วยตรวจสอบภายใน กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผ่านกิจกรรมประจำปีต่างๆ เช่น โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ โครงการสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้และส่งเสริมหลักธรรมภิบาล
  2. มิตินักศึกษา ขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การสร้างทีมวิทยากรตัวคูณของนักศึกษา ทำหน้าที่ขยายองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาแต่ละคณะ สร้างกิจกรรมร่วมกับองค์การนักศึกษา จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาผ่านรายวิชาและในหลักสูตร สอดแทรกองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมนักศึกษา เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ และยังขยายองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียนและนักศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาการขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัย สามารถบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์ จนสามารถได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 ปี นับเป็นความสำเร็จของมหาวิทยาลัยและพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ มจพ. รับรางวัลองค์กรต้นแบบในการขยายผลจากโครงการ STRONG–จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง