“ผบ.ทสส.” ประชุมถกปัญหาแรงงานต่างด้าว​ ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย​ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ​ COVID – 19​ ผ่านระบบ​ VTC

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. ที่กองบัญชาการกองทัพไทย/กองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กอ.นชท.) ได้จัดการประชุมบูรณาการ การบริหารจัดการชายแดนเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย​

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ​ COVID-19 โดยมี พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ในฐานะผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (ผอ.นชท.) เป็นประธานการประชุม

โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กองบัญชาการกองทัพไทย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์ปฏิบัติการเหล่าทัพ ศูนย์ควบคุมชายแดนและ 32​ ศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัด ในการบูรณาการและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และการวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้เป็นผลสัมฤทธิ์

เพื่อเป็นไปตามแนวทางและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่​ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2565 ให้ศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัด แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองตามแนวชายแดน เคร่งครัด และร่วมมือกับหน่วยป้องกันชายแดน (ตำรวจ/ทหาร) โดยใกล้ชิด สืบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงเรื่องขบวนการ ตั้งแต่สถานประกอบการที่รับแรงงานผิดกฎหมาย ขบวนการนำพา

รวมทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามกฎหมายต่อกลุ่มขบวนการ ส่วนที่เป็นขบวนการนอกประเทศ (ชาวต่างชาติ) ให้ประสานความร่วมมือดำเนินการในระดับพื้นที่และรายงานให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการในระดับนโยบายด้วย

นอกจากนี้​ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแบบบูรณาการ ได้แก่ ยังคงให้ศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัด เป็นหน่วยบูรณาการการปฏิบัติของส่วนราชการในพื้นที่และรายงานผลการปฏิบัติประจำเดือนมายัง กอ.นชท.ให้มีการประชุม กอ.นชท. (วาระพิเศษ) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในวงรอบทุกไตรมาส และให้กระทรวงแรงงานจัดชุดตรวจเฉพาะกิจร่วมในระดับจังหวัดและส่วนกลาง

ประกอบด้วย ส่วนราชการพลเรือน/ตำรวจ/ทหาร เพื่อตรวจสอบโรงงาน/สถานประกอบการที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว รวมทั้งการดำรงความต่อเนื่องในการใช้กลไกของรัฐทุกส่วน เพื่อสืบสวน สอบสวน จับกุม ดำเนินคดีต่อกลุ่มขบวนการ เครือข่ายและส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการบูรณาการงานด้านการข่าวในทุกระดับ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน