สมาคมวิชาชีพกำจัดแมลงเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ โดย “เฉลิม ถาวรพานิช” ชนะโหวตนั่งเก้าอี้นายกสมาคมฯ สานต่อภารกิจสมาคมฯ ยกระดับมาตรฐานการกำจัดแมลง หนุนลดใช้เคมี ผลักดันหลักสูตรวิชาชีพกำจัดแมลงสู่รั้วมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สมาคมวิชาชีพกำจัดแมลงจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น พร้อมเลือกตั้งนายกสมาคมฯคนใหม่ โดยมีนายเฉลิม ถาวรพานิช ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ชนะโหวตนั่งนายกสมาคมฯใหม่ ประกาศสานต่อภารกิจนายธนาวุฒิ ศิริเรือง อดีตนายกสมาคมฯ 2 สมัย ด้วยการยกระดับมาตรฐานการกำจัดแมลง หนุนลดใช้เคมีในการกำจัดแมลงและผลักดันหลักสูตรวิชาชีพกำจัดแมลงสู่รั้วมหาวิทยาลัย

หลังจากเสร็จสิ้นวาระการประชุม นายเฉลิม ถาวรพานิช นายกสมาคมวิชาชีพกำจัดแมลงคนใหม่ กล่าวถึงความพร้อมผลักดันนโยบายต่างๆ ให้เกิดการพัฒนาด้านการบริการที่ผสานองค์ความรู้และทักษะ เพื่อนำไปสู่มูลค่าการบริการที่สูงขึ้น เป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการและสร้างศักยภาพให้สมาชิกที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ทำให้เกิดการพัฒนาสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง สำหรับแนวทางในการบริหารด้านอื่นๆ จะสานต่องานที่คณะกรรมการชุดก่อนได้ริเริ่มไว้ โดยยึดแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากที่สุด ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสมาคม

อดีตนายกสมาคมฯ นายธนาวุฒิ ศิริเรือง กล่าวเสริมว่า สิ่งที่นายกสมาคมฯ ใหม่จะมาสานต่อ อาทิ การจัดทำหนังสือคู่มือกำจัดแมลงซึ่งรวบรวมองค์ความรู้จากหลายหน่วยงาน อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้ที่ใช้งานตลอดจนบุคคลทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจและปฏิบัติได้ง่าย โดยสมาคมฯ จะแจกจ่ายแก่สมาชิกพร้อมเผยแพร่สู่สาธารณะด้วยการวางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำ

ด้านนายสุทิยา ศิริเจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ ยังได้กล่าวถึงภาพรวมของธุรกิจกำจัดแมลงในปัจจุบันว่ามีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 5,000-7,000 ล้านบาท และมีการใช้ผลิตภัณฑ์เคมีลดลง 20-30% ตามภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อลดการใช้เคมี สำหรับงานของสมาคมฯ มุ่งเน้นด้านการวิจัยเป็นหลักและยกระดับมาตรฐานในการกำจัดแมลง โดยมุ่งสร้างองค์ความรู้ให้ลูกค้าตามที่มีการจัดทำคู่มือกำจัดแมลง รวมถึงมีความพยายามผลักดันหลักสูตรวิชาชีพกำจัดแมลงในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นอาชีพพื้นฐาน

ภารกิจต่อไปของนายกสมาคมวิชาชีพกำจัดแมลงคนใหม่ก็คือ คัดเลือกกรรมการและที่ปรึกษารวม 16 คนเพื่อปฏิบัติภารกิจในวาระ 2 ปี ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิก 42 บริษัท พร้อมกับขอเชิญชวนผู้ประกอบการกำจัดแมลงสมัครเป็นสมาชิก ซึ่งมีค่าบำรุงรายปี 2500 บาทต่อปี ค่าแรกเข้า 3,000 บาท สมัครครั้งแรกมีอายุ 2 ปี เนื่องจากสมาคมฯ ดำเนินการภายใต้กระทรวงสาธารณสุข สมาชิกจึงได้รับสิทธิประโยชน์ได้ตามระเบียบกฎหมาย รวมถึงได้รับข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้จากการฝึกอบรมเกี่ยวกับการกำจัดแมลง และอื่นๆ ซึ่งนับว่าเป็นความคุ้มค่าอย่างยิ่ง

ในงานยังมีการเสวนาหัวข้อ “แผนธุรกิจกำจัดแมลงยุคใหม่ ปี 2022” โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ผศ.ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ รองหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล, ผศ.ดร.พัชรา ศรีวิชัย หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล และ อ.ยุทธนา สามัง นักปฏิบัติการวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ภาควิชาการกีฏวิทยาการแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล และดำเนินรายการโดย ดร.ชัยวัฒน์ จันทร์พิทักษ์


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน