พด.จัดงาน “วันหมอดินอาสา” 2567 เชิดชูเกียรติเสียสละช่วยขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดิน ส่งต่อความรู้สู่เกษตรกรไทยทั่วประเทศ

กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานเชิดชูเกียรติหมอดินอาสา สอดรับนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมโชว์เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน ยกระดับหมอดินอาสาสู่การเป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน“วันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน ปี 2567” จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “หมอดินสมาร์ท ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” โดยมีนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงาน โดยถ่ายทอดสดพร้อมกันผ่านระบบ Video conference application zoom ไปยังสถานีพัฒนาที่ดิน 76 จังหวัดทั่วประเทศ และ Facebook live ผ่านเพจเฟซบุ๊กกรมพัฒนาที่ดิน ภายในงานมีคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินและหมอดินอาสา เข้าร่วมงานกว่า 500 คน ณ ห้องประชุม 2801 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขอชื่นชมความสำเร็จของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ดำเนินการให้สถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปยังหมอดินอาสาซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกร ในการปรับปรุงบำรุงดิน ดูแลทรัพยากรดินของท้องถิ่น และฟื้นฟูดินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน จนเป็นเครือข่ายหมอดินอาสาที่มีความเข้มแข็ง ถือเป็นหนึ่งในเครือข่ายเกษตรกรที่ใหญ่ที่สุดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งปัจจุบันมีหมอดินอาสา จำนวน 77,804 ท่าน ซึ่งความสำเร็จของหมอดินอาสา ทำให้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และสมัชชาความร่วมมือดินโลก นำไปขยายเป็นโครงการหมอดินนานาชาติ เพื่อเป็นแนวทางให้ทั่วโลกนำไปเป็นต้นแบบในสร้างเครือข่ายผู้นำการจัดการดินอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังรู้สึกซาบซึ้งใจที่เครือข่ายหมอดินอาสา ร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่ดินให้เห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม การจัดงานวันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน ปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “หมอดินสมาร์ท ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” เป็นนิมิตหมายที่ดีในการรวมพลังสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และหมอดินอาสาทั่วประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ที่ต้องการการยกระดับ เพิ่มรายได้และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายหมอดินอาสาที่ตั้งเป้าให้มีความปราดเปรื่องในการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ด้านนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดิน ริเริ่มโครงการ “หมอดินอาสา”ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 หมอดินอาสา คือ เกษตรกรที่เป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่ ซึ่งได้จัดตั้งเป็นเครือข่ายปฏิบัติงานในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด โดยอาสาเข้ามาช่วยกรมพัฒนาที่ดิน ดูแลรักษาทรัพยากรดินของท้องถิ่น โดยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดิน และเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในชุมชนเคียงคู่ไปกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นกลไกการพัฒนาทางการเกษตรที่สำคัญผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและตลาด สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ มาช่วยเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ส่งผลให้เกิดรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ด้วยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดินจึงกำหนดให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันหมอดินอาสา เพื่อเชิดชูเกียรติแก่หมอดินอาสาที่เสียสละทุ่มเททำงานเคียงคู่กับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินและสร้างคุณประโยชน์ต่อสาธารณชนมาอย่างยาวนาน โดยการจัดงานวันหมอดินอาสาเพื่อมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหมอดินอาสาและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันของ หมอดินอาสา รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายหมอดินอาสา ซึ่งภายในงานมี กิจกรรรมประกอบด้วย การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับหมอดินอาสาที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาที่ดินด้านต่าง ๆ การเสวนาของหมอดินอาสาในพื้นที่ต่าง ๆ นิทรรศการนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดินและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของหมอดินอาสา และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน