เผยที่มาตำแหน่ง “รัฐบุรุษ” ยกย่องผู้มีความสามารถ ทำประโยชน์ต่อชาติเป็นเอนกประการ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

จากกรณีการถึงแก่อสัญกรรมของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 26 พ.ค. โดย พล.อ.เปรม นับเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ตลอดชีวิตการทำงาน ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญมากมาย อาทิ สมาชิกสภานิติบัญญัติ และวุฒิสมาชิก ผู้บัญชาการทหารบก รัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี องคมนตรี ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

สำหรับ รัฐบุรุษ คือผู้ที่ได้รับยกย่องอย่างสูงว่ามีความรู้ความสามารถในการบริหารบ้านเมือง เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ประกอบคุณงามความดีมากมายเป็นที่ประจักษ์ สำหรับในประเทศไทย มีผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น รัฐบุรุษ 2 ท่าน คือ

1.นายปรีดี พนมยงค์ อดีตผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้นำคณะราษฎรฝ่ายพลเรือน โดย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกย่อง นายปรีดี เป็น รัฐบุรุษอาวุโส ให้มีหน้าที่รับปรึกษากิจราชการแผ่นดิน เพื่อความวัฒนาถาวรของชาติ เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2488

นายปรีดี พนมยงค์

2.พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ โดย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกย่อง พล.อ.เปรม ไว้ในฐานะรัฐบุรุษ เพื่อเป็นเกียรติประวัติและตัวอย่างอันดีงาม เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2531 หลังจากที่ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี นำความกราบบังคมทูลว่า พล.อ.เปรม ได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่งที่สำคัญ ทั้งด้านทางทหารและการบริหารราชการแผ่นดิน มาหลายตำแหน่ง เป็นนายกรัฐมนตรีถึง 8 ปี 5 เดือน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฯลฯ

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน