เผยที่มาตำแหน่ง “รัฐบุรุษ” ยกย่องผู้มีความสามารถ ทำประโยชน์ต่อชาติเป็นเอนกประการ

จากกรณีการถึงแก่อสัญกรรมของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 26 พ.ค. โดย พล.อ.เปรม นับเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ตลอดชีวิตการทำงาน ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญมากมาย อาทิ สมาชิกสภานิติบัญญัติ และวุฒิสมาชิก ผู้บัญชาการทหารบก รัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี องคมนตรี ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

สำหรับ รัฐบุรุษ คือผู้ที่ได้รับยกย่องอย่างสูงว่ามีความรู้ความสามารถในการบริหารบ้านเมือง เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ประกอบคุณงามความดีมากมายเป็นที่ประจักษ์ สำหรับในประเทศไทย มีผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น รัฐบุรุษ 2 ท่าน คือ

1.นายปรีดี พนมยงค์ อดีตผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้นำคณะราษฎรฝ่ายพลเรือน โดย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกย่อง นายปรีดี เป็น รัฐบุรุษอาวุโส ให้มีหน้าที่รับปรึกษากิจราชการแผ่นดิน เพื่อความวัฒนาถาวรของชาติ เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2488

นายปรีดี พนมยงค์

2.พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ โดย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกย่อง พล.อ.เปรม ไว้ในฐานะรัฐบุรุษ เพื่อเป็นเกียรติประวัติและตัวอย่างอันดีงาม เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2531 หลังจากที่ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี นำความกราบบังคมทูลว่า พล.อ.เปรม ได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่งที่สำคัญ ทั้งด้านทางทหารและการบริหารราชการแผ่นดิน มาหลายตำแหน่ง เป็นนายกรัฐมนตรีถึง 8 ปี 5 เดือน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฯลฯ

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน