Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 6 ส.ค. 2563

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ คืนยศ ข้าราชการในพระองค์ พลตรีหญิง-ร.อ.-ร.ท.

11 พ.ย. 2562 - 18:10 น.

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ คืนยศ ข้าราชการในพระองค์ พลตรีหญิง-ร.อ.-ร.ท.

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กลับเข้ารับราชการ พระราชทานยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และพระราชทานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราเกล้า ข้าราชการในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ให้กลับเข้ารับราชการ พระราชทานยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และพระราชทานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกชั้นตราให้ข้าราชการในพระองค์

ตามที่มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ปลดและไล่ออกจากราชการ และถอดยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา ที่ได้รับพระราชทาน ดังนี้

1 พลตรีหญิง คุณธารินี รอดสน ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงาน รองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (๓) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

2 ร้อยเอก พิทักษ์รณ ชัย สุขวัฒนามัย ตำแหน่ง รองผู้บังคับหมวดปฏิบัติการ ที่ ๒(๑) หมวดมาตรฐานเสริมและฝึกปฏิบัติการราชสำนักที่ ๓ กองร้อยเสริมและฝึกปฏิบัติการ ราชสำนัก กองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

3 ร้อยโทหญิง กัญญาณัฏฐ ทรัพย์ปัณทากุล ตำแหน่ง รักษาราชการ ผู้บังคับตอนปฏิบัติการที่ ๑ หมวดปฏิบัติการที่ ๒ หมวดมาตรฐานสุนัขหลวง/สัตวบาลและพระราชอุทยาน กองร้อยราชสำนักที่ ๒ เขตพระราชฐานชั้นในและชั้นกลาง กองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวัง มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕ มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้กลับ เข้ารับราชการ พระราชทานยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และพระราชทานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา ให้แก่ข้าราชการในพระองค์ทั้ง 3 นาย ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ คืนยศ ข้าราชการในพระองค์ พลตรีหญิง-ร.อ.-ร.ท.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง