ราชกิจจาฯประกาศบังคับใช้ทันที เขตห้ามจอดรถริมถนน-ซอย หลายจุดทั่วกรุง ทั้งทองหล่อ ตรีเพชร ราชพฤกษ์ พญาไท พัฒนาการ พระรามที่ 3 ลาดพร้าว ฉลองกรุง “วิษณุ”เรียกถก ตำรวจ ปภ. ขนส่งทางบก สรรพสามิต หามาตรการผ่อนปรนข้อกำหนดการโดยสารรถกระบะ โดยไม่ต้อง ออกพ.ร.บ. หรือ ม.44 ใหม่ แต่ยังคงคำสั่งคสช. 2 ฉบับ ที่มีข้อห้ามนั่งท้ายกระบะเกินจำนวนเอาไว้ ยันไม่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่รีดไถประชาชนแน่นอน

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาล หลังเชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องเรื่องการผ่อนปรนข้อกำหนดการโดยสารรถกระบะว่า ได้เชิญตัวแทนสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กรมสรรพสามิต กรมการขนส่งทางบก โดยปภ.รายงานตัวเลขและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมามีจำนวนน้อยลง ไม่พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากการโดยสารรถสาธารณะ ส่วนใหญ่เป็นรถส่วนบุคคลและจักรยานยนต์ สาเหตุหลักมาจากดื่มสุรา และไม่สวมหมวกนิรภัย แสดงว่ามาตรการของรัฐบาลที่รณรงค์ได้ผล ขณะที่ประชาชนช่วยกันลดปัญหาอุบัติเหตุ

นายวิษณุกล่าวว่า สำหรับมาตรการที่จะกำหนดจากนี้ให้คำนึงถึงสองประเด็นหลักคือความปลอดภัยควบคู่ไปกับความสะดวกของประชาชน โดยให้โจทย์แต่ละหน่วยงานกลับไปพิจารณาหามาตรการด้วยความรอบคอบ ซึ่งมีมาตรการที่พบว่าสามารถทำได้ โดยไม่ใช่การแก้ไขพ.ร.บ.รถยนต์ หรือใช้คำสั่งตามมาตรา 44 เพิ่ม แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้

ทั้งนี้ยังคงคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 14/2560 และคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 15/2560 ว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายจราจรของรถยนต์ส่วนบุคคล และรถสาธารณะ ที่ยังมีข้อห้ามนั่งท้ายกระบะเกินจำนวน เป็นต้น อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนสบายใจได้ว่ารัฐจะดูแลความปลอดภัยและความสะดวกของประชาชน โดยไม่ทำให้เป็นภาระกับประชาชนหรือเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่กดขี่ข่มเหงรีดไถ หรือเจ้าหน้าที่ได้รับความลำบากใจในการปฏิบัติหน้าที่

วันเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษาประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพฯ ว่าด้วยการห้ามหยุดหรือจอดรถ ในถนนและซอย พ.ศ.2560 ด้วยสภาพการจราจรในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้น มีการจอดรถไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยทําให้การจราจรไม่คล่องตัว เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจรแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและให้ทันต่อการแก้ไขปัญหาจราจร

ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 139 (2) แห่งพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2533 และคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 529/2555 ลงวันที่ 7 ก.ย. 2555 แต่งตั้ง ผบ.ช.น. หรือ ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน เป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพฯ ประกอบ กับคําสั่งบช.น.ที่ 317/2559 ลงวันที่ 5 ต.ค. 2559 เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน และการมอบหมายอํานาจหน้าที่รับผิดชอบให้รองผบช.น. และผบก.ประจํา บช.น. โดยมอบ อํานาจให้รองผบช.น. (งานจราจร) กํากับบริหารราชการสั่งและปฏิบัติราชการแทนผบ.ช.น. จึงออกข้อบังคับไว้ ดังนี้

ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามหยุดหรือจอดรถ ในถนนและซอย พ.ศ.2560” บังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ห้ามจอดรถตลอดเวลา ในถนนและซอย ดังต่อไปนี้ ถนนชัยพฤกษ์ ตั้งแต่ถนนบรมราชชนนี ถึงซอยชัยพฤกษ์ 18 ทั้งสองฝั่ง, ถนนพญาไท ตั้งแต่ซอยจุฬา 12 ตัดถนนพญาไท ถึงแยกสามย่าน ทั้งสองฝั่ง, ถนนพัฒนาการ ตั้งแต่ซอยพัฒนาการ 19 ถึงซอยพัฒนาการ 35 ทั้งสองฝั่ง, ซอยลาดพร้าว 35 ทั้งสองฝั่ง, ซอยลาดพร้าว 41 แยก 7 ทั้งสองฝั่ง

ห้ามจอดรถ ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ในถนนและซอย ดังต่อไปนี้ ถนนพัฒนาการ ตั้งแต่ซอยพัฒนาการ 1 ถึงซอยพัฒนาการ 19 ทั้งสองฝั่ง, ถนนพัฒนาการ ตั้งแต่ซอยพัฒนาการ 35 ถึงซอยพัฒนาการ 49 ทั้งสองฝั่ง

ห้ามหยุดหรือจอดรถ ในซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ดังต่อไปนี้ ตั้งแต่ปากซอยด้านถนนสุขุมวิทเข้าไประยะทาง 50 เมตร ทั้งสองฝั่ง ห้ามหยุดหรือจอดรถตลอดเวลา, ตั้งแต่ระยะ 50 เมตร เข้าไปถึงระยะทาง 200 เมตร ทั้งสองฝั่ง ยกเว้นป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง ห้ามจอดรถตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. เว้นวันหยุดราชการ, ตั้งแต่ระยะทาง 200 เมตร เป็นต้นไป ทั้งสองฝั่ง ห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 06.00-09.00 น. และเวลา 16.00-20.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ถนนพระรามที่ 3 ซอย 7 ทั้งสองฝั่ง ห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.

ถนนตรีเพชร ตั้งแต่แยกพาหุรัด ถึงแยกเฉลิมกรุง ฝั่งทิศตะวันตก ห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 06.00-09.00 น. และเวลา 18.00-06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

ซอยฉลองกรุง 29 ห้ามจอดรถ ดังต่อ ไปนี้ ฝั่งทิศเหนือ (จากปากซอยเข้าไปด้านขวามือ) ห้ามจอดรถทุกชนิด ตลอดเวลา, ฝั่ง ทิศใต้ (จากปากซอยเข้าไปด้านซ้ายมือ) ห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 06.00-09.00 น. และเวลา 16.00-20.00 น.

นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิกระเบียบ คำสั่ง หรือข้อบังคับใดที่ขัด หรือแย้งกับข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 16 มี.ค. 2560 พล.ต.ต. จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผบช.น. ปฏิบัติราชการแทน ผบช.น. เจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพฯ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน