ไอลอว์ แฉ บิ๊กตู่ ออกระเบียบจ่ายเบี้ยประชุม ปยป. ครั้งละ 6 พัน

24 เม.ย. 2563 - 09:48 น.

ไอลอว์ แฉ บิ๊กตู่ ออกระเบียบจ่ายเบี้ยประชุม ปยป. ครั้งละ 6 พัน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 24 เม.ย. ไอลอว์ รายงานเรื่อง พล.อ.ประยุทธ์ ออกระเบียบจ่ายเบี้ยประชุม “คณะกรรมการ ปยป.” ครั้งละ 6,000 บาท ความว่า ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคม 2560 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจมาตรา 44 ออกคำสั่งหัวหน้าคสช. 3/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ แต่งตั้งคนชุดหนึ่งขึ้นมาทำงาน มีชื่อย่อว่า “ป.ย.ป.”

ซึ่งทำหน้าที่นำข้อเสนอจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ มาพิจารณาอย่างเป็นระบบ กลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญและความเป็นไปได้ แล้วเริ่มดำเนินการก่อนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะประกาศใช้

โดยโครงสร้างของคณะกรรมการ ป.ย.ป. ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการ

ต่อมา คสช. ใช้ใช้อำนาจมาตรา 44 ออกคำสั่งหัวหน้าคสช. ฉบับที่ 19/2561 เพื่อปรับโครงสร้างของคณะกรรมการ ป.ย.ป. อีกครั้ง โดยให้มีองค์ประกอบดังนี้

๐ ประธานคือ นายกรัฐมนตรี
๐ รองประธานคือ รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 1 คน
๐ กรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายไม่เกิน 3 คน ปลัดกระทรวงกลาโหม เลขาธิการสภาพัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 3 คน และ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปยป.

หลังรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ประกาศใช้ มาตรา 279 ได้รับรองอำนาจของบรรดาประกาศ คําสั่ง และการกระทําของคสช. หรือของหัวหน้า คสช. ให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และมีผลใช้บังคับโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ต่อไป

มีผลให้คณะกรรมการ ป.ย.ป. โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ที่ตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ยังคงอยู่ ยังมีอำนาจทำงานต่อเนื่องไปแม้ภายหลังการเลือกตั้ง และได้รัฐบาลชุดใหม่แล้ว

ต่อมาในวันที่ 21 เมษายน 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ย.ป. โดยอาศัยอำนาจตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 19/2561 โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการ ป.ย.ป. อยู่ และมีโครงสร้างเหมือนเดิม

แต่ในระเบียบข้อที่ 8 ได้ระบุให้ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนเช่นเดียวกับประธานกรรมการปฏิรูปและกรรมการปฏิรูปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ประชุม ครม. วางหลักเกณฑ์ให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการปฏิรูปในรูปของเบี้ยประชุมรายครั้ง อัตราเดียวกับกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ครั้งละ 6,000 บาท (ประธานกรรมการจะได้รับเพิ่มขึ้น

โดยก่อนหน้านี้สำนักข่าว The Matter เคยเปิดเผยรายรับของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เมื่อปี 2560 ว่า ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นประธาน ป.ย.ป. เพียงเดือนละ 2,000 บาท ดังนั้น มีความเป็นไปได้ว่าการออกระเบียบดังกล่าวจะทำให้คณะกรรมการ ปยป.ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มจากเดิม

นอกจากนี้ ในวันที่ 28 มกราคม 2563 ครม. มีมติเสนอให้แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง 5 คน แบ่งเป็น รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย จำนวน 3 คน ได้แก่ วิษณุ เครืองาม, อุตตม สาวนายน, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา และแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน 2 คน ได้แก่ กฤษฎา บุญราช อดีต รมว.เกษตรและสหกรณ์ และ สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

อ่าน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ไอลอว์ แฉ บิ๊กตู่ ออกระเบียบจ่ายเบี้ยประชุม ปยป. ครั้งละ 6 พัน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง