Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 15 ก.ค. 2563

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศมหาดไทย เรื่อง การเสียสัญชาติไทย 27 ราย

29 พ.ค. 2563 - 06:40 น.

28 พ.ค.63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเสียสัญชาติไทย

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

ด้วยบุคคลผู้มีสัญชาติไทยได้สมรสกับคนต่างด้าวและมีกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของประเทศนั้นๆยอมรับให้เข้าถือสัญชาติของสามีหรือภรรยาได้ซึ่งปัจจุบันได้ขอเข้าถือสัญชาติของสามีหรือภรรยาแล้วและได้แสดงความจํานงสละสัญชาติไทยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงไว้ถูกต้องย่อมสละสัญชาติไทยได้ตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

กรณีดังกล่าวมีผลให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยซึ่งได้สมรสกับคนต่างด้าว เสียสัญชาติไทย โดยการสละสัญชาติไทยตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. ๒๕๐๘ จํานวน ๒๗ ราย โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศมหาดไทย เรื่อง การเสียสัญชาติไทย 27 ราย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง