วันนี้ 15 ก.ย. นายณรงค์ คงคำ โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดในประเทศไทย ระหว่าง พม. ร่วมกับกองทัพบก บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พม.

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และมอบหมาย พม. ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการอย่างเท่าเทียมกันในสังคม อาทิ การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้สามารถดำรงชีวิตอิสระ รวมถึงส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำเพื่อการพึ่งพาตนเองได้

พม.จึงมีนโยบายจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดในประเทศไทย เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางของคนตาบอด และสอดคล้องกับพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ซึ่งระบุว่าคนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ โดยมีสิทธิที่จะนำสัตว์นำทาง เครื่องมือหรืออุปกรณ์นำทาง หรือเครื่องช่วยความพิการใดๆ ติดตัวไปในยานพาหนะหรือสถานที่ต่างๆ โดยได้รับการยกเว้น

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า การจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดในประเทศไทยนับเป็นความริเริ่มครั้งแรก พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายประชารัฐด้านสังคม ได้แก่ กองทัพบก โดยกรมการสัตว์ทหารบก สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ลงนามบันทึกความร่วมมือ ในแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ ดังนี้

1) กองทัพบกมอบหมายกรมการสัตว์ทหารบก สนับสนุนด้านกำลังพลชุดครูต้นแบบที่ผ่านการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ โดยชุดครูฝึกต้นแบบต้องสามารถถ่ายทอดให้กับบุคลากรชุดต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนกำลังพลในการเลี้ยงดูสุนัขของโครงการในระยะแรก และการจัดทำแนวทางการฝึกสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอด รวมทั้งสนับสนุนอาคารและสถานที่สำหรับการฝึกและการเลี้ยงสุนัขในระยะแรก

2) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนการจัดเตรียมและอาหารสุนัขตามปริมาณที่เหมาะสม และ 3) สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สนับสนุนและคัดเลือกคนพิการทางการเห็น เข้ารับการฝึกตามหลักสูตรการจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดในประเทศไทย

“การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการริเริ่มครั้งแรกของประเทศไทยในการขับเคลื่อนการจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอด นับเป็นการแสดงถึงพลังของความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ ในการส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและอยู่ในสังคมอย่างเท่าเทียม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือครั้งนี้จะได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้คนพิการได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้แนวคิด “การเปลี่ยนคนพิการ จากภาระให้เป็นพลังของสังคมต่อไป” พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน